Trang chủ 04-Đạo Phật PC-XXI-MISCELLANEOUS – XXI- PHẨM TẠP LỤC – PAKINNA VAGGA

PC-XXI-MISCELLANEOUS – XXI- PHẨM TẠP LỤC – PAKINNA VAGGA

385
0

XXI-MISCELLANEOUS – XXI- PHẨM TẠP LỤC – PAKINNA VAGGA

290-If by renouncing some slight happiness, one may behold a larger One, let the wise man renounce the smaller (happiness) considsring the greater happiness.

290-Nếu bỏ hạnh phúc nhỏ,
Để được hạnh phúc to,
Bậc trí chẳng đắn đo,
Bỏ ngay hạnh phúc nhỏ.

291-By inflicting pain on others, he who wishes his own happiness is not released from hatred, being himself entangled in the tangles of hatred.

291-Minh mưu cầu hạnh phúc,
Lại gây khổ cho người,
Thế là chuốc hận thù,
Không sao trừ hết hận.

292-What should be done is left undone, what should not be done is done; the Defilesnents of those who are puffed up and heedless increase.

292-Việc đáng làm không làm,
Việc không đáng lại làm,
Kẻ phóng dật ngạo mạn,
Lậu hoặc dần dần lan.

293-They who always earnestly practise the “body-meditation,” follow not what should not be done, ever do what should be done; the Defilements of those mindful and reflective ones come to an end.

293-Người tinh chuyên cần mẫn,
Tu tập pháp niệm thân,
Không làm việc không đáng,
Thực hành pháp chánh cần,
Tâm thường niệm tỉnh giác,
Lậu hoặc tiêu tan dần.

294-Having slain mother (craving), father (conceit), two Varrior kings (Views of Eternalism and Nihilism), and having destroyed a country (sense-avenues) and (sense-objects) together with its revenue officer (at- tachment), ungrieving goes the Brahman (Arahant).

294-Giết cả mẹ lẫn cha (1)
Hạ hai vua Đế ly, (2)
Diệt quê hương quốc sĩ, (3)
Phạm thiên (4) đạt vô ưu.

295-Having slain mother and father, two Brahman kings, and destroying the “perilous fifth” (1) (Hindrances), ungrieving goes the Bhahman.

295-Giết cả mẹ lẫn cha,
Hạ hai vua Phạm chí,
Diệt luôn tướng tài trí, (5)
Phạm thiện đạt vô ưu.

296-Well avvake the disciples of Gotama ever arise;
They who by day and by night constantly concentrate on the “Buddha-meditation.”

296-Tự thân luôn tỉnh giác.
Đệ tử Gô-ta-ma,
Bất luận ngày hay đêm,
Chuyên tâm niệm Phật đà.

297-Well awake the disciptes of Gotama ever arise;
They who by day and by night always concentrate on the  “Dhamma-meditation.”

297-Tự thân luôn tỉnh giác,
Đệ tử Gô-ta-ma,
Bất luận ngày hay đêm,
Chuyên tâm niệm Đạt Ma.
Chuyên tâm niệm Tăng già.

298-Well awake the discipies of Gotama ever arise;
They who by day and by night always concentrate on the “Sangha-meditation.’’.

———————

(1)eminent man

298-Tự thân luôn tỉnh giác,
Đệ tử Gô-ta-ma,
Bất luận ngày hay đêm,
Chuyên tâm niệm Tăng già.

——————–

(1)Ái dục và kiêu mạn
(2)Thường kiến và đoạn kiến
(3)Lục căn và lục trần
(4)A La Hán
(5)Nghi
———————

299-Well awake the disciples of Gotama ever arise;
They who by day and by night always concentrate on the ” body- meditation”

299-Tự thân luôn tỉnh giác,
Đệ tử Gô-ta-ma,
Bất luận ngày hay đêm,
Chuyên niệm thân xác ta.

300-Well awake the disciples of Gotama ever arise;
They whose mind by day and by night delights in harmlessness.

300-Tự thân luôn tỉnh giác,
Đệ tử Gô-ta-ma ,
Bất luận ngày hay đêm,
Tâm vô hại hiền hòa.

301-Well awake the díscipies of Gotama ever arise;
They whose mind by day and by night delights in meditation.

301-Tự thân luôn tỉnh giác,
Đệ tử Gô-ta-ma,
Bất luận ngày hay đêm,
Vui trong cảnh thiền na.

302-Difficult is renunciation, difficult is to delight therein.. Difficult and painful is house-hold life. Painful is association with unequais. Pain befalls a wanderer in Sansàra. Therefore do not be a wanderer, do not be a pursuer of pain.

302-Khó thay vui xuất gia,
Khổ thay sống tại gia,
Khổ thay bạn không hợp,
Khổ thay khách ta bà;
Thế nên đừng phiêu bạt,
Đừng đeo đuổi khổ đau.

303-Who is full of faith and virtue, possessed of fame and wealth, in whatever land he travels, is everywhere respected.

303-Đủ giới hạnh chánh tín,
Nhiều tài sản, danh cao,
Dù đi đến nơi nào,
Cũng được người cung kính.

304-Even from afar the good are manifest like the Himalaya mountain;
Tho near the vicious are not seen like arrows shot by night.

304-Người hiền dù ở xa,
Hiện ra như núi tuyết.
Kẻ ác dù đứng gần,
Như tên bắn trong đêm.

305-He who sits alone, he who rests alone, he who walks alone, he who is strenuous, he who subdues self alone, will seek delight in the lorest depths.

305-Ai ngồi nằm đơn độc,
Tinh tấn đi một mình,
Điều phục được chính mình,
Sẽ vui nơi rừng thẳm.