Trang chủ 04-Đạo Phật PC-XX-THE WAY OR THE PATH – XX- PHẨM CHÁNH ĐẠO – MAGGA...

PC-XX-THE WAY OR THE PATH – XX- PHẨM CHÁNH ĐẠO – MAGGA VAGGA

322
0

XX-THE WAY OR THE PATH – XX- PHẨM CHÁNH ĐẠO – MAGGA VAGGA

273-The best of paths is the Eighttold Path;
The best of Truths are the four Sayings;
The best of conditions is passionless (Nibbàna);
The best of bipeds is the Seeing One.

273-Tám nhánh, đường thù thắng.
Bốn câu, lý tuyệt luân.
Ly tham, pháp tối thượng.
Pháp nhân, đấng siêu quần.

274-This is the only Way,
There is none other for the purity of Vision,
Do you follow this Path,
This is the bewilderment of Màra.

274-Hướng trí kiến thanh tịnh,
Duy chỉ có đường này.
Nếu ngươi theo đường này,
Ma vương ắt rối loạn.

275-Entering upon that path you will make an end of pain.
Having understood the removal of thorns have I taught you the path.

275-Đi trên đường tám nhánh,
Là tránh mọi đau thương.
Ta dạy ngươi con đường,
Nhổ sạch mọi gai góc.

276-You yourselves should make an effort.
The Tathàgatas are only teachers.
The meditative ones who enter the way are delivered from the bonds of Màra.

276-Hãy nỗ lực tinh tấn,
Như Lai bậc dẫn đường.
Ai tu tập thiền định,
Ắt thoát vòng Ma vương.

277-“Transient are all conditioned things‘’
When this with wisdom one discerns,
Disgusted then is one with ill,
This is the Path to Purity.

277-Nhờ trí tuệ quán chiếu,
Thấy các hành vô thường;
Thế là chán đau thương,
Đây chính đường thanh tịnh.

278-“Sorrowful are all conditioned things”
When this with wisdom one discerns,
Disgusted then is one with ill,
This is the Path to Purity.

278-Nhờ trí tuệ quán chiếu,
Thấy các hành khổ đau;
Thế là chán khổ đau,
Đây chinh đường thanh tịnh.

279-“Soul-less” is the everything that is
When this with wisdom one discerns,
Disgusted then is one with ill,
This is the Path to Purity.

279-Nhờ trí tuệ quán chiếu,
Thấy pháp vô ngã rồi;
Thế là chán khổ thôi,
Đây chính đường thanh tịnh.

280-The inactive idler who strives not when he should strive, who, though young and strong, is slothful, with (good) thoughts (1)) depressed, does not by wisdom realise the Path.

280-Khi cần không nỗ lực,
Tuy trẻ khỏe nhưng lười,
Chí cùn, trí thụ động,
Ngộ đạo sao được ngươi.

281-Watchful of speech, well restrained in mind,
Let him do nought unskilful through body,
Let him purity these three ways of action,
And win the Path realised by the Sages.

281-Thân không được làm ác,
Khéo giữ ý giữ lời,
Thường thanh tịnh ba nghiệp,
Đạt đạo thánh nhân thôi.

282-Indeed, from meditation does wisdom spring,
Without meditation wisdom wanes;
Knowing this twofold path of gain and loss,
Let him so conduct himself such that wisdom may increase.

282-Tu thiền trí tuệ sanh.
Bỏ thiền trí tuệ diệt,
Được mất khéo phân biệt,
Biết rõ đường chánh tà,
Tự nỗ lực theo đà,
Trí tuệ dần tăng trưởng.

————————-
(1)will and thought

283-Cut down the forest (of lust) but not a single tree. From forest springs fear. Cutting the forest and brushwood (of lust) be passioniess, o Bhikkhus.

283-Đốn rừng chớ đốn cây,
Vì rừng gây sợ hãi.
Nên đốn rừng tham ái,
Tỳ kheo, hãy ly tham.

284-For as long as the slightest brushwood (of passion) of man towards women, is not cut down, so long is his mind in bondage, like the milch calf unto its mother-cow.

284-Bao lâu chưa đoạn tuyệt,
Ái dục giữa gái trai,
Tâm tư đeo đuổi hoài,
Như bê con theo mẹ.

285-Cut off your craving as, with the hand, an autumn lily (1) Cultivate that very path of Peace. Nibbàna has been preached by the Auspicious One.

285-Hãy cắt tiệt ái dục,
Như tay ngắt sen thu.
Đạo tịch tịnh gắng tu,
Bậc Thiện Thệ dạy vậy.

286-Here will i live in the rains,
Here in the autumn and summer:
Thus the fool muses.
He realises not the danger (of death).

286-Mùa mưa ta ở đây,
Hè thu ta ở đây,
Kẻ ngu si nghĩ vậy,
Nào đâu thấy hiểm nguy.

287-The doting man,with mind set on children and cattle,
Death seizes and carries away, like a great flood, the sleeping village.

287-Người ham nhiều con cái,
Thích súc vật dư thừa,
Tử thần sẽ kéo bừa,
Như lụt cuốn làng ngủ.

288-There are no sons for protection, neither father nor even kinsmen; for him who is overcome by death no protection is there from kinsmen.

288-Con cái nào chở che,
Mẹ cha nào o bế,
Thân thích nào bảo vệ,
Khi bị thần chết lôi.

——————–
(1)lotus

289-Understandirig this fact let the wise man, restrained by morality, quickly clear the way that leads to Nibbàna.

289-Hiểu rõ sự lý trên,
Bậc trí nên trì giới,
Khai sáng đường đi tới,
Trực chỉ đến niết bàn.