Trang chủ 04-Đạo Phật PC-XVIII-IMPURITIES OR TAINTS – XVIII-PHẨM CẤU UỂ – MALA VAGGA

PC-XVIII-IMPURITIES OR TAINTS – XVIII-PHẨM CẤU UỂ – MALA VAGGA

327
0

XVIII-IMPURITIES OR TAINTS – XVIII-PHẨM CẤU UỂ – MALA VAGGA

235-Like a withered leaf are you now,
The messengers of death wait on you,
On the threshold of decay you stand,
Provision too there is none for you.

235-Ngươi nay như lá héo,
Diêm sứ đang ngóng chờ,
Trước cửa chết trơ vơ, .
Tư lương ngươi chẳng có.

236-Make an island unto yourself,
Strive hard and be wise;
Purged of stain, and passionless,
You shall enter the celestial plane of the Elect.

236-Hãy tự xây hòn đảo,
Sáng suốt gấp tinh chuyên,
Trừ tham dục, cấu uế,
Lên thánh địa chư thiên.

237-Your life has come to an end now,
To the presence of death you are setting out,
No halting place is there for you by the way,
Provision too there is none for you.

237-Đời ngươi nay úa tàn,
Sắp bị diêm sứ mang,
Đường trường không chỗ nghỉ,
Chẳng còn chút hành trang.

238-Do make an island to yourself,
Strive hard and be wise;
Purged of stain, and passionless,
You shall not come again to birth and decay.

238-Hãy tự xây hòn đảo,
Sáng suốt gấp tinh chuyên,
Trừ tham, dục cấu uế,
Dứt sanh lão ưu phiền.

239-By degrees, little by little, from time to time, a wise man should remove his own impurities, as a smith removes (the dross) of silver.

239-Bậc trí tẩy cấu uế,
Gột rửa từng sát na,
Như thợ bạc tinh luyện,
Từ từ lọc quặng ra.

240-As rust, sprung from iron, eats itself away when arisen,
Even so his own deeds lead the trans- gressor to a state of woe.

240-Sét phát sanh từ sắt,
Lại ăn sát dần dà,
Phạm nhân chịu đau khổ,
Do ác nghiệp mà ra.

241-Non-recitation is the rust of incantations.
Non-exertion is the taint of homes,
Sloth is the taint of beauty,
Carelessness is the flaw or taint of a watcher.

241-Không tụng, sét sách kinh,
Không siêng, dơ cửa nhà,
Lười biếng, bẩn thân ta,
Bê tha, nhớp người gác.

242-Misconduct is the taint of a woman,
Niggardliness is the taint of a benetactor,
Taints, indeed, are all evil things both in this world and in the next.

242-Tà hạnh, nhơ đàn bà,
Keo kiệt, bẩn kẻ thí,
Ác pháp, vết han rỉ,
Cả đời nay đời sau.

243-A worse taint than these is ignorance, the greatest taint;
Abandoning this taint be taintless, 0 Bhikkhus!

243-Trong các loại bẩn ấy,
Vô minh nhớp tột cùng,
Trừ cấu uế, thanh tịnh,
Tỳ kheo ắt viên dung.

244-Easy to live is the life of an immodest one who is as impudent as a crow, back- biting, presumptuous tor forward, arrogant, and corrupt.

244-Dễ thay sống trơ tráo,
Lỗ mãng như quạ diều,
Miệng bêu rêu, ngạo mạn,
Lòng ô nhiễm, tự kiêu.

245-Hard is the life of a modest one who ever seeks purity, is detached, humble, clean in life, and intelligent.

245-Khó thay sống khiêm tốn,
Thanh tịnh tâm vô tư,
Giản dị đời trong sạch,
Sáng suốt trọn kiếp người.

246-Whoso, in this world, destroys life, utters lies,
Takes what is not given, goes to others’ wives.

246-Ở đời ai sát sanh,
Láo khoét không chân thật,
Lừa đảo trộm tài vật,
Gian díu vợ người ta.

247-And the man who is addicted to intoxicating drinks;
Such a one digs up his own root in this very world.

247-Say sưa đến sa đà,
Nghiện ngập suốt ngày tháng,
Hạng người ấy không quản,
Bứng gốc mình đời nay.

248-Know thus, 0 good man! ” Not easy of restraint are evil things.”
Let not greed and wickedness (1) drag you to protracted misery.

248-Bậc thiện nhơn nên biết,
Không tự chế là ác,
Đừng để tham, phi pháp,
Dìm ngươi khổ triền miên.

249-People give according to their faith and as they are pleased.
Whoever therein is envious of others’ food and drink,
Does not attain Concentration either by day or by night.

249-Do tín tâm hoan hỷ,
Nên người ta bố thí,
Ai đem lòng ganh tị,
Miếng ăn uống của người,
Kẻ ấy trong tâm tư,
Ngày đêm chẳng an tịnh.

250-But he who has this (feeling) (2) fully cut off, uprooted, and destroyed, attains Concentration by day and by night.

250-Ai nhổ, chặt gốc rễ,
Tận diệt thói ghét ghen,
Người ấy cả ngày đêm,
Tâm thường được an tịnh.

251-There is no fire like lust, no grip like hate;
There is no net like delusion, no river like craving.

251-Lửa nào bằng tham dục.
Chấp nào bằng hận sân.
Lưới nào bằng si ám.
Sông nào bằng ái ân.

——————
(1)Wrongdoing.
(2)discontent.

252-Easily seen are others’ faults,
But hard indeed to see are one’s own,
Like chaff one winnows others’ faults,
But one’s own one hides, like a crafty fowler covers himself.

252-Lỗi người thật dễ thấy.
Lỗi mình khó thấy thay.
Lỗi người thì cố bới,
Như sàng sảy trấu mày.
Lỗi mình thì cố dấu,
Như bẫy chim, núp ngay.

253-He who sees others’ faults,
And is ever irritable Defilements of such a one grow;
He is far from the destruction of Defilements.

253-Nhìn thấy lỗi của người,
Mình sanh tâm tức giận,
Thế là phiền não tăng,
Lậu hoặc khó diệt tận.

254-In sky there is no track,
Outside there is no Saint (1),
Mankind delights in obstacies.
The Tathagatas are from obstacles free.

254-Hư không không dấu vết,
Ngoại đạo không sa môn,
Nhân loại thích chướng ngại,
Như Lai thoát chướng phiền.

255-In the sky there is no track, outside there is no Saint.
There is no conditioned thing (2) that is eternal;
There is no instability in the Buddhas.

255-Hư không không dấu vết,
Ngoại đạo không sa môn,
Năm uẩn không vĩnh cửu,
Chư Phật không động sờn.

———————
(1)monk
(2)aggregates