Trang chủ 04-Đạo Phật PC-XVII-ANGER – XVII-PHẨM PHẪN NỘ – KODHA VAGGA

PC-XVII-ANGER – XVII-PHẨM PHẪN NỘ – KODHA VAGGA

319
0

XVII-ANGER – XVII-PHẨM PHẪN NỘ – KODHA VAGGA

221-One should give up anger, one should renounce pride, one should overcome all fetters. Ills never befall him who clings not to mind and body and is passionless.

221-Diệt phẫn nộ kiêu mạn,
Dứt phiền não buộc ràng,
Đoạn chấp thủ, danh sắc,
Khổ não hết đeo mang.

222-Whoso as a rolling chariot, checks his uprisen anger,
– Him i call a charioteer true, rein-holders are other folk.

222-Ai dằn cơn phẫn nộ,
Như hãm xe đang lăn,
Vị ấy đánh xe thật,
Người khác phụ cương phanh.

223-Overcome anger by loving-kindness, evil by good;
Overcome the stingy by generosity, and liars by truth.

223-Từ bi thắng sân hận.
Hiền thiện thắng hung tàn
Bố thí thắng xan tham.
Chân thật thắng hư ngụy.

224-One should speak the truth, one should not be angry,
One should give from scanty store to him who asks,
By these three ways one may go to the presence of the Devas.

224-Hãy nói lời chân thật.
Bố thí, chớ giận hờn.
Làm được ba điểu ấy,
Đạt đến cảnh thiên chơn.

225-Those sages who are harmless, and are ever restrained in body, go to the deathless state (Nibbàna), whither gone they never grieve.

225-Hiền sĩ không sát hại,
Điều phục thân mạng hoài,
Đạt cảnh giới bất tử,
Gỉải thoát hết bi ai.

226-They who are ever vigilant,
They who train themselves day and night, They who are wholly bent on Nibbàna,
Their Defilements do fade away.

226-Ai ngày đêm tu tập,
Chuyên tâm hướng niết bàn,
Thời thời thường tỉnh giác,
Lậu hoặc ắt tiêu tan.

227-It’s an old saying, 0 Atula!
Tis not only of today.
They blame them who sit silent, they blame them who speak much;
Them who speak little too they blame.
There is no one who is not blamed in this world.

227-Vậy đó A-tu-la,
Xưa nay đều thế cả,
Ngồi im bị đả phá,
Nói nhiều bị người chê,
Nói ít bị người phê,
Không ai không bị trách,
Trên trần thế bộn bề.

228-There never was, there never will be, nor is there now,
A person who is wholly blamed or wholly praised.

228-Xưa, vị lai, và nay,
Đâu có sự kiện này,
Kẻ hoàn toàn bị trách,
Người chỉ được khen hay!

229-Examining day by day, the intelligent praise him who is of flawless character, wise and endowed with knowledge and virtue.

229-Ai ngày ngày phản tỉnh,
Sống trong sạch đường đường,
Đầy đủ giới định tuệ,
Bậc trí thường tán dương.

230-Who dare blame him who is like unto refined gold?
Even Devas praise him, by Brahma too he is praised.

230-Người hạnh tợ vàng y,
Ai dám chê trách gì,
Chư thiên còn ca ngợi,
Phạm thiên cũng kính qui.

231-One should guard against misdeeds (caused by) body, one should be restrained
in body; giving up evil conduct in body, one should be of good bodily conduct.

231-Giữ thân đừng nóng giận,
Điều phục thân an hòa,
Từ bỏ thân làm ác,
Thân chánh trực hiền hòa.

232-One should guard against misdeeds (caused by) speech, one should be restrained in speech; giving up evil conduct in speech, one should be of good conduct in speech.

232-Giữ lời đừng nóng giận,
Điều phục lời nhu hòa,
Từ bỏ lời thô ác,
Lời từ tốn ôn hòa.

233-One should guard against misdeeds (caused by) mind, one should be restrained in speech; giving up evil conduct in mind, one should be of good conduct in mind.

233-Giữ ý đừng nóng giận,
Điều phục ý khiêm hòa,
Từ bỏ ý độc ác,
Ý quảng đại bao la!

234-The wise are restrained in body,
In speech too they are restrained,
They are restrained in mind as well,
Yes, they are perfectly restrained.

234-Điều phục được thân nghiệp,
Chế ngự được ngôn từ,
Thúc liễm được tâm tư,
Bậc trí khéo tự chế.