Trang chủ 04-Đạo Phật PC-XV- HAPPINESS – XV- PHẨM AN LẠC – SUKHA VAGGA

PC-XV- HAPPINESS – XV- PHẨM AN LẠC – SUKHA VAGGA

299
0

XV- HAPPINESS – XV- PHẨM AN LẠC – SUKHA VAGGA

197-Ah! happily do we live benevolent amongst the hateful;
Amidst hateful men we dwell benevolent.

197-Lành thay ta vui sống,
Từ ái giữa oán thù,
Giữa những người oán thù
Ta sống không thù oán.

198-Ah! happily do we dwell in good health amongst the ailing;
Amongst ailing men we dwell in good health.

198-Lành thay ta vui sống,
Khỏe mạnh giữa yếu đau,
Giữa những người yếu đau,
Ta sống không đau yếu.

199-Ah! happily do we dwell without yearning (for sensual pleasures) amongst them who yearn (for them). Amidst those who yearn (for them) we dwell without yearning.

199-Lành thay ta vui sống,
Vô dục giữa khát khao,
Giữa những người khát khao,
Ta sống không khao khát.

200-Ah! happily do we dwell we who have no impediments.
Feeders on joy shall we be even as the Radiant Devas.

200-Lành thay ta vui sống,
Không chướng ngại ngấm ngầm,
Tận hưởng nguồn hỷ lạc,
Như chư thiên Quang Âm.

201-Victory breeds hatred; the defeated live in pain.
Happily the peaceful live, giving up vic- tory and defeat.

201-Chiến thắng gây thù hận,
Thất bại chuốc khổ đau,
Từ bỏ mọi thắng bại,
An tịnh liền theo sau.

202-There is no fire like lust, no crime like hatred;
There is no ill like the body, no bliss higher than Peace (Nibbàna).

202-Lửa nào bằng lửa tham.
Ác nào bằng ác hận.
Khổ nào bằng khổ thân.
Vui nào bằng tịch tịnh.

203-Hunger is the greatest disease, Aggregates the greatest ill;
Knowing this as it realty is (the wise realise) Nibbàna, the bliss supreme.

203-Đói bụng, bịnh tối trọng.
Thân xác, khổ vô vàn.
Hiểu đúng sự thật ấy,
Đạt vô thượng niết bàn.

204-Health is the higghest gain,
Contentment is the greatest wealth,
Condifential are the best kinsmen,
Nibbàna is the bliss supreme.

204-Sức khỏe là lợi ích.
Biết đủ là giàu sang.
Thành tín là họ hàng,
Niết bàn là hạnh phúc.

205-Having tasted the flavour of supreme detachment and (Nibbàna’s) Peace,
Woeless and stainless becomes he, imbibing the bliss of Dhamma’s flavour.

205-Ai nếm mùi tịch tịnh,
Hưởng hương vị độc cư,
Thoát âu lo cấu nhiễm,
Pháp hỷ đượm cả người.

206-Good is the sight of Ariyas; their company is ever happy;
By not seeing fools one will ever be happy.

206-Lành thay gặp thánh nhân,
Phúc thay được kết thân,
Không gặp kẻ ngu muội,
Thực an lạc muôn phần.

207-Truly he who moves in company with fools grieves for a long time.
Assocìation with fools is ever painful as with a foe.
Happy is association with the wise, even like meeting with kinsfolk.

207-Sống với kẻ si mê,
Ắt bốn bề sầu tủi.
Gần gũi người ngu muội,
Khổ như gần kẻ thù.
Thân cận bậc trí tu,
Vui như gặp thân thuộc.

208-Therefore, with the intelligent, the wise,
the learned, the enduring and dutiful Ariya with such a virtuous, intellectual man should one associate, as the moon (follows) the starry path.

208-Nên gần bậc hiền trí,
Bậc trì giới đa văn,
Bậc đạo hạnh, thánh tăng,
Bậc thiện nhơn, túc trí,
Thân cận vậy thật quí,
Như trăng theo đường sao.