Trang chủ 04-Đạo Phật PC-XIX-THE JUST OR THE RIGHTEOUS – XIX-PHẨM PHÁP TRỤ – DHAMMATTHA VAGGA

PC-XIX-THE JUST OR THE RIGHTEOUS – XIX-PHẨM PHÁP TRỤ – DHAMMATTHA VAGGA

326
0

XIX-THE JUST OR THE RIGHTEOUS – XIX-PHẨM PHÁP TRỤ – DHAMMATTHA VAGGA

256-He is not thereby just because he hastily arbitrates cases.
The wise man should investigate both right and wrong.

256. Người ấy thiếu công bình,
Vì phân xử vội vã.
Bậc trí nên xét cả,
Hai trường hợp chánh tà.

257-The intelligent man who leads others not faisely but lawfully and impartially, who is a guardian of the law, is called “one who abides by the law”.

257-Bậc trí hướng dẫn người,
Vô tư và đúng pháp.
Người bảo vệ luật pháp,
Hẳn tôn trọng pháp luật.

258-He is not thereby a wise man merely because he speaks much.
He who is secure, friendly, and fearless, is called “wise”.

258-Không phải vì nói nhiều,
Là xứng danh bậc trí.
Người an tâm, vô úy,
Thân thiện là hiền tài.

259-He is not “versed in the Dhamma” merely because he speaks much. He who hears little and sees the Truth mentally is, indeed, “versed in the Dhamma”. He is not heedless of the Dhamma.

259-Không phải vì nói nhiều,
Là thọ trì chánh pháp.
Người nghe ít diệu pháp,
Nhưng trực nhận viên dung,
Chánh pháp không buông lung,
Là thọ trì chánh pháp.

260-Not theretore is he an “elder,” merely because his head is grey.
Ripe is he in age. “Old-in-vain” is he called.

260-Không phải vì bạc đầu,
Là xứng danh trưởng lão,
Vị ấy dù tuổi cao,
Nhưng là sư già hão.

261-In whom are truth, virtue, harmlessness, restraint, and control, – that wise man who has cast out impurities is indeed called an “elder”.

261-Sống chân thật, chánh hạnh,
Vô hại, điều phục mình,
Bậc trí trừ cấu uế,
Là trưởng lão cao minh.

262-Not by mere eloquence, nor by handsome appearance, does a man become “good-natured” – should he be jealous, selfish (1), and deceitful.

262-Không phải tài hùng biện,
Hay vóc dáng đường đường,
Là ra bậc hiền lương,
Nếu ganh, tham, dối trá!

263-But in whom those are wholly cut off, uprooted, and extinct – that wise man who has cast out hatred is indeed called “good- natured”.

263-Nhổ chặt sạch gốc rễ, |
Dập tắt tâm tham lường,
Bậc trí diệt sân hận,
Là xứng danh hiền lương.

264-Not by a shaven head does an undisciplined man, who utters lies, become an ascetic. How will one be an ascetic who is full of desire and greed?

264-Không phải đầu cạo nhẵn,
Là nên danh sa môn,
Nếu buông lung láo khoét,
Đầy tham dục tâm hồn!

265-He who wholly subdues evil – both small and great – is called an ascetic, because he has overcome all evil.

265-Ai hàng phục trọn vẹn,
Mọi ác nghiệp tế thô,
Vị ấy là sa môn,
Nhờ trừ nghiệp thô tế.
——————-
(1)niggard.

266-He is not thereby a Bhikkhu merely because he begs from others; by following the whole code (of morality) one certainly becomes a Bhikkhu, and not merely by such begging.

266- Không phải đi khất thực,
Là đích thực tỳ kheo.
Bậc đích thực tỳ kheo,
Là sống theo giới luật.

267-Herein he who has transcended both good and evil, whose conduct is sublime, he who lives with understanding in this world, – he, indeed, is called a Bhikkhu.

267-Ai siêu việt thiện ác,
Sống đức hạnh tuyệt vời,
Thấu triệt được lẽ đời,
Là tỳ kheo đích thực.

268-Not by silence (alone) does he become a sage, who is dull and ignorant. But the wise man who, as if grasping a pair of scales, embraces the best.

268-Im lặng nhưng ngu si,
Đâu phải là hiền trí,
Như cầm cân công lý,
Bậc trí chọn điều lành.

269-And shuns evil, is indeed a sage. For that reason he is a sage. He that understands both worlds is, therefore, called a sage.

269-Từ bỏ mọi ác pháp,
Là xứng danh bậc trí,
Người được gọi hiền sĩ,
Am hiểu cả hai đời.

270-Not therefore is he an Ariya because he harms living beings.
By harmlessness tovvards all living beings he is called an Ariya.

270-Còn sát hại chúng sanh,
Đâu phải là hiền thánh,
Không sát hại chúng sanh,
Là đích thị thánh hiền.

271-Not only by mere morality and austerities, nor gain by much learning, nor even by gainting concentration, nor by secluded lodging;

271-Không phải giữ giới luật,
Khổ hạnh hay học nhiều,
Thiền định, hay ẩn dật,
Mà sanh tâm tự kiêu.

272- I enjoy the bliss of renunciation, not resorted to by the worlding (not with these) should you, O Bhikkhu, rest content without reaching the extinction of the corruptions.

272-Ta hưởng phúc xuất thế,
Phàm phu hưởng được nào,
Tỳ kheo, chớ tự mãn,
Lậu hoặc hãy triệt tiêu.