Trang chủ 04-Đạo Phật PC-XIV- THE ENUGHTENED ONE – XIV-PHẨM PHẬT ĐÀ – BUDDHA VAGGA

PC-XIV- THE ENUGHTENED ONE – XIV-PHẨM PHẬT ĐÀ – BUDDHA VAGGA

270
0

XIV- THE ENUGHTENED ONE – XIV-PHẨM PHẬT ĐÀ – BUDDHA VAGGA

179-Whose conquest (of passion) is not turned into defeat, no conquered (passion) of His in this world follows Him, – that trackless Buddha of infinite range by which way will you lead Him?

179-Sạch dục lạc tham ái,
Bặt khát vọng trên đời,
Trí lực Phật vô lượng,
Cám dỗ sao được ư?

180-In whom there is not that entangling, embrolling craving to lead to any (life), – that trackless Buddha of limitless sphere, by which way will you lead Him?

180-Giải thoát mọi ràng buộc,
Bặt ái dục trên đời,
Trí lực Phật vô lượng,
Cám dỗ sao được ư?

181-Those wise ones who are intent on meditation and who delight in the peace of renunciation (i.e. Nibbàna) – such mindful perfect Buddhas, even the Devas hold (most) dear.

181-Người trí chuyên thiền định.
Thích an tịnh viễn ly,
Bậc Chánh giác, Chánh niệm,
Chư thiên cũng kính quý.

182-Hard is birth as man,
Hard is the life of mortals,
Hard is the hearing of the Sublime Truth,
Hard is the appearance of the Buddhas.

182-Khó thay được làm người,
Khó thay sống vui tươi,
Khó thay nghe diệu pháp!
Khó thay Phật ra đời!

183-Not to do any evil,
To cultivate good,
To purity one’s mind,
This is the advice of the Buddhas.

83-Đừng làm các điều ác,
Tu tập mọi hạnh lành,
Giữ tâm ý trong sạch,
Đó là lời Phật dạy.

184-Forbearing patience is highest asceticism, Nibbàna is supreme – say the Buddhas.
For he is not a recluse who harms another, Nor is he an ascetic who molests others.

184-Chư Phật thường giảng dạy
Nhẫn nhục hạnh tối cao,
Niết bàn quả tối thượng,
Xuất gia nhỉễu hại người,
Đâu còn sa môn tướng!

185-Not insulting, not harming, restraint in the Fundamental Precepts, moderation if food, secluded abode, intent on higher thoughts, – this is the advice of the Buddhas.

185-Chớ hãm hạỉ hủy báng.
Giới căn bản nghiêm trì.
Ăn uống có tiết độ.
An trụ nơi viễn ly.
Chuyên tu tập thiền định,
Lời Chư Phật nhớ ghi.

186-Not by a shower of gold coins does contentment arise in sensual pleasures. Of little sweetness, but painful, are sensual pleasures.

186-Dầu mưa tuôn vàng bạc,
Dục lạc vẫn chưa vừa,
Càng khoái lạc say sưa,
Ắt khổ nhiều, vui ít.

187- Knowing thus, the wise man finds no delight even in heavenly pleasures. The disciple of the Fully Enlightened One delights in the destruction of craving.

187-Biết vậy nên người trí,
Chẳng thích lạc chư thiên,
Đệ tử bậc chánh giác,
Quyết diệt tham ái liền.

188-To many a refuge do men go,
– to hills and woods,
To gardens, trees, and shrines, when tormented by fear.

188-Lắm người sợ hoảng hốt,
Tìm nhiều chỗ nương vào,
Hoặc rừng thẳm núi cao,
Hoặc vườn cây đền tháp.

189-Nay, such is no refuge secure, such is no refuge supreme;
Resorting to such a refuge one is not released from all sorrow.

189- Nương tựa vậy chưa yên,
Chưa tối thượng phước điền,
Người nương tựa như vậy,
Thoát sao hết ưu phiền!

190-He who seeks refuge in the Buddha, the Dhamma, and the Sangha, he who sees with right knowledge the Four Noble Truths.

190-Ai nương tựa theo Phật,
Chánh pháp và thánh tăng,
Dùng chánh kiến thấy rõ,
Bốn thánh đế thường hằng.

191-Sorrow, the Cause of Sorrow, the Transcending of Sorrow, and the Noble Eightfold Path which leads to the Cessation ot Sorrow.

191-Một khổ, hai nguyên nhân,
Ba vượt khổ, xuất trần,
Bốn là đường tám nhánh,
Tận diệt khổ, khổ nhân.

192-This indeed is refuge secure; this indeed is refuge supreme. Seeking such refuge one is released from all sorrow.

192-Nương tựa vậy là yên,
Là tối thượng phước điền,
Người nương tựa như vậy,
Giải thoát hết ưu phiền.

193-Hard to find is a thoroughbred man. He is not born everywhere. Where such a wise man is born that family thrives happily.

193-Thánh nhân rất khó gặp,
Vì không hiện khắp nơi,
Bậc trí sanh ở đâu,
Gia tộc đó an lạc.

194-Happy is the birth of a Buddha,
Happy is the teaching of the Noble Doctrine,
Happy is the unity of the Sangha,
Happy is the discipline of the united.

194-Vui thay Phật đản sinh!
Vui thay Pháp thuyết minh!
Vui thay Tăng hòa hợp!
Vui thay Giới tu hành!

195-He who reverences those worthy of reverence, whether the Buddhas; or disciples; those who have overcome impediments and have got rid of grief and lamentation.

195-Kính lễ bậc đáng kính,
Chư Phật hay môn đồ,
Các bậc sạch chướng ngại,
Đoạn ưu khổ tế thô.

196-The merit of him who reverences such Peaceful and Fearless Ones cannot be measured by anyone as such and such.

196-Công đức người kính lễ,
Bậc vô úy, tịch tịnh,
Thật vô lượng vô biên,
Không thể nào lường định.