Trang chủ 04-Đạo Phật PC-XIII-THE WORLD – XIII-PHẨM THẾ GIAN – LOKA VAGGA

PC-XIII-THE WORLD – XIII-PHẨM THẾ GIAN – LOKA VAGGA

280
0

XIII-THE WORLD – XIII-PHẨM THẾ GIAN – LOKA VAGGA

167-Do not follow mean things, live not in heedlessness;
Do not embrace false views, do not be a world-upholder.

167- Chớ theo đòi ti tiện.
Chớ nương thói buông lung.
Chớ vương víu tục trần.
Chớ ôm ấp tà vọng.

168-Be alert! Be not heedless! Lead a right- eous life. The righteous live happily both in this world and in the next.

168-Tinh cần, chớ phóng dật.
Chánh hạnh, chớ buông lung.
Người chuyên tâm chánh hạnh,
Đời đời vui khôn cùng.

169-Lead a righteous life, but not one that is corrupt. The righteous live happily both in this world and in the next.

169-Hãy sống đờỉ chánh hạnh,
Chớ phóng dật buông lung,
Ngươi chuyên tâm chánh hạnh,
Đời đời vui khôn cùng.

170-As one would view a bubble, as one would view a mirage; even so if a person looks upon the world, the king of Death sees him not.

170-Như bọt nước trôi sông.
Như huyễn hóa bềnh bồng.
Nếu nhìn đời như vậy,
Tử thần hết thấy ông.

171-Come, behold this world, like unto an ornamented royal chariot ! Herein fools flounder, but for the wise there is no at- traction.

171-Hãy xem thế gian này,
Như xe vua lộng lẫy,
Kẻ ngu ngắm mê mải,
Người trí chả bận tâm.

172-Whoever was heedless before and afterwards is not so, such a one illumines this world like the moon freed from clouds.

172-Ai trước sống buông lung,
Sau tinh chuyên chánh hạnh,
Sẽ soi sáng nhân gian,
Như trăng lên mây tạnh.

173-Whoever by good deed covers the evil done, such a one illumines this world like the moon freed from clouds.

173-Ai xua tan ác nghiệp,
Bằng thiện ý, hạnh lành,
Sẽ soi sáng quần sanh,
Như trăng lên mây tạnh.

174-Blind is this world; few are there here who clearly see. As birds that escape from a net a few go to a blissful state.

174-Thiên hạ thật mù quáng,
Mấy ai sáng suốt nào,
Như chim thoát khỏi lưới,
Mấy con vút trời cao.

175-Swans travel on the path of the sun; (men) travel through air by psychic powers. The wise are led away from the world, hav- ing conquered Màra and his host..

175-Như thiên nga giữa trời,
Thần thông bay khắp nơi,
Hàng phục ma quân hết,
Bậc trí siêu thoát đời.

176-There is no evil that cannot be done by a lying person, who has transgressed the one law, and who is indifferent to a world beyond.

176-Ai nói lời hư vọng,
Ai phá pháp nhất thừa,
Ai bát đời sau ấỵ,
Không ác nào không bừa!

177-Verily, the misers go not to celestial realms, Fools do not indeed praise liberality,
But the wise man does rejoice in giving, Thereby he becomes happy hereafter.

177- Kẻ ngu ghét hào phóng,
Người bần chẳng sanh thiên,
Bậc trí vui bố thí,
Đời sau hưởng phúc điền.

178-Better than sole sovereignty over earth,
Or better than going to heaven,
Better than even lordship over all worlds, is the Fruit of a Stream-Winner

178-Đắc quả tu đà hoàn,
Hơn chinh phục nhân gian,
Hơn tái sanh thiên giới,
Hơn bá chủ trần gian.