Trang chủ 04-Đạo Phật PC-XII-THE SELF – XII-PHẨM TỰ NGÃ – ATTA VAGGA

PC-XII-THE SELF – XII-PHẨM TỰ NGÃ – ATTA VAGGA

284
0

XII-THE SELF – XII-PHẨM TỰ NGÃ – ATTA VAGGA

157-If one knows that self is dear (unto one- self), one should protect oneself well. During any of the three watches the wise man should keep vigil.

157-Nếu ta yêu quí ta,
Phải bảo vệ tối đa,
Một trong ba canh ấy,
Người trí phái tỉnh ra.

158-One should first establish oneself in what is proper.
Then only should one instruct another,
Such a wise man will not be reproached.

158-Người trí trước đặt mình,
Vào nếp sống chánh hạnh,
Sau ra giáo hóa người;
Ắt khỏi bị khiển trách.

159-As he instructs others so should he himself act,
Himself fully controlled, he should control others;
For diffỉcult, indeed, is self-control.

159-Hãy làm cho kỳ được,
Những điều mình dạy người,
Khéo nhiếp mình, nhiếp người,
Khó thay tự điều nhiếp!

160-Self is the fefuge of self: for who else could refuge be?
By a fully controlled self one obtains a refuge which is hard to gain.

160-Hãy nương tựa chính mình,
Chứ nương tựa ai khác?
Người khéo điều phục mình,
Đạt chỗ tựa khó đạt.

161-By oneself alone is evil done; it is self- born, and self-caused.
Evil qrinds the unvvise as a diamond.

161-Ác nghiệp do mình gây,
Ác nghiệp do mình tạo,
Ác nghiệp nghiền kẻ ngu,
Như kim cương mài ngọc.

162-He who is exceedingly corrupt, like a Màluvà creeper strangling an Sal tree, does to himself just what an enemy would wish for him.

162-Kẻ vung tay phá giới,
Như cây bị dây leo,
Tự chuốc lấy hiểm nghèo,
Kẻ thù muốn như vậy.

163-Easy to do are things that are bad and not benefical to self;
But very, very hard to do indeed is that which is beneficial and good.

163-Việc ác rất dễ làm,
Nhưng chẳng lợi cho ta,
Vỉệc ân ích từ thiện,
Thật khó làm lắm đa!

164-The ignorant man who, on account of false views, scorns the Teaching of the Worthy, the Noble, and the Righteous, fructifies, – like the fruits of the Kashta reed, only for seil-destructíon.

164-Kẻ ngu ôm tà kiến,
Khinh miệt pháp Thánh tăng,
Bậc La hán, chánh hạnh,
Sẽ tự diệt căn lành,
Như trái cây lau chín,
Tự huy hoại thân nhanh.

165-By oneself alone is evil done, by oneself is one defiled.
By oneself is evil avoided, by oneself alone is one purified. Purity and impurity depend on oneself. No one can purity another.

165-Tự ta gây ác nghiệp.
Tự ta nhiễm cấu trần.
Tự ta tránh ác nghiệp.
Tự ta tịnh thân tâm.
Nhiễm tịnh do ta cả.
Không ai thanh tịnh ai.

166-Because of others welfare, however great, one’s own welfare should not be ne- glected. Well perceiving one’s own welfare, be zealous regarding self-interest.

166-Dù lợi người bao nhiêu,
Cũng đừng quên tự lợi,
Hiểu rõ được tự lợi,
Quyết chí đạt lợi riêng.