Trang chủ 04-Đạo Phật PC-XII-HELL OR WOEFUL STATE – XXII-PHẨM ĐỊA NGỤC – NIRAYA VAGGA

PC-XII-HELL OR WOEFUL STATE – XXII-PHẨM ĐỊA NGỤC – NIRAYA VAGGA

355
0

XII-HELL OR WOEFUL STATE – XXII-PHẨM ĐỊA NGỤC – NIRAYA VAGGA

306-The liar goes to hell; also he who, having done, says “I did not”. Both departing become equal – men of base actions in the other world.

306-Người mồm miệng láo khoét,
Kẻ làm rối nói không;
Cả hai chết tương đồng,
Đê tiện, đọa địa ngục.

307-Many with a yellow robe on their necks are of evil disposition and uncontrolled. Evil ones, on account of their evil deeds, are born in a woeful State.

307-Nhiều người khoác cà sa,
Ác hạnh, không điều phục,
Kể ác, do nghiệp thúc,
Phải đọa địa ngục thôi.

308-Better to eat a red-hot iron ball, like unto a flame of fire, than to eat the alms of people as an immoral uncontrolied man.

308-Thà nuốt hòn sắt nóng,
Như ngọn lửa hừng hừng,
Hơn phá giới buông lung,
Sống nhờ cơm tín thí.

309-Four misfortunes befall a heedless man who commits adultery –  acquisition of demerit. disturbed sleep, blame, and hell.

309-Bốn tai họa ập đến,
Hành hạ kẻ ngoại tình,
Mang tiếng, ngủ không an.
Bị chê, đọa địa ngục.

310-Acquisition of demerit (is) future unhappy birth; brief is the joy of the frightened man and the woman; the king imposes heavy punishment. Hence no man should frequent another’s wife.

310-Mang tiếng, đọa ác thú,
Lo sợ, tâm ít vui,
Quốc vương phạt trọng tội,
Kẻ gian díu vợ người

311-Just as Kusa grass, wrongly grasped, does cut that very hand;
Even so the ascetic life, wrongly han- died, drags one to hell.

311-Vung nắm cỏ cu-xa,
Là tay ta bị cắt,
Hạnh sa môn, tà hoặc,
Tất đoạn địa ngục thôi.

312-Any loose act, and corrupt observance, a dubious Holy Life none of this is of much fruit.

312-Sống buông lung phóng đật,
Chạy theo thói nhiễm ô,
Hoài nghi đời phạm hạnh,
Thành quả đạt chi mô!

313-If aught should be done, do it. Promote it with all your might, for slack asceticism scatters dust all the more.

313-Nếu việc cần phải làm,
Hãy quyết làm hết sức;
Thiếu công phu, nghị lực,
Chỉ tung cát bụi mù!

314-An evil deed is better left undone.
(For) a misdeed hereafter torments one;
A good deed is better done,
Which having done, one does not later repent.

314-Chớ phạm phải điều ác,
Làm ác khổ vô vàn,
Việc thiện nên chu toàn,
Làm xong khỏi ân hận.

315-Like a border city, guarded within and without, so guard yourself. Do not let slip this opporiunity; for they, who let slip the opportunity, grieve when consigned to hell.

315-Như thành sát biên thùy,
Trong ngoài canh nghiêm mật.
Hãy phòng hộ chính mình,
Đừng để cơ hội mất.
Ai để cơ hội mất,
Đọa địa ngục khổ đau.

316-Beings who are ashamed at what. is non shameful,
Who are unashamed at the shameful,
Embrace false views and go to a woeful state.

316-Việc đáng hổ không hổ,
Việc không đáng lại hổ,
Do ôm ấp tà kiến,
Chúng sanh bị khốn khổ.

317-Beings who see fear in the non-fearsome,
An no fear in the fearsome,
Embrace false views and go to a woeful state.

317-Việc đáng kinh không kinh,
Việc không đáng lại kinh,
Do ôm ấp tà kiến,
Chúng sanh bị ngục hình.

318-Beings imagining wrong in what is not wrong,
And viewing as not wrong what is wrong,
Embrace faise views and go to a woeful state.

318-Không lỗi lại tưởng có,
Có lỗi lại thấy không,
Do ôm ấp tà kiến,
Chúng sanh khổ vô ngần.

319-Beings knowing wrong as wrong,
And what is right as right,
Embrace right views and go to a happy state.

319-Có lỗi biết rằng có,
Không lỗi biết rằng không,
Nhờ hàm dưỡng chánh kiến,
Chúng sanh sướng vô ngần.