Trang chủ 04-Đạo Phật PC-XI- OLD AGE – XL PHẨM GIÀ YẾU – JARÀ VAGGA

PC-XI- OLD AGE – XL PHẨM GIÀ YẾU – JARÀ VAGGA

260
0

XI- OLD AGE – XL PHẨM GIÀ YẾU – JARÀ VAGGA

146-What is laughter, what is joy when the world is ever burning ?
Shrouded by darkness, would you not seek a light ?

146-Hân hoan Vui thú gì,
Khi trần gian hực lửa?
Tối tăm mãi vây bủa,
Sao không tìm ánh dương?

147-Behold this beautiful body, a heaped up (lump), a pile-up, infirm, much thought of, in which nothing lasts, nothing persists.

147-Nhìn hình hài xỉnh đẹp,
Một khối nặng khổ đau,
Bịnh tật, nhiều lo nghĩ,
Có gì vĩnh cửu đâu!

148-Thoroughly wom out is this body, a nest of disease, perishable;
This putrid mass breaks up. Verily, life ends in death.

148-Thân xác này kiệt quệ,
Ổ tật bịnh hoại hư,
Khối nhiễm ô tan rã,
Chết kết thúc mạng người!

149-Like gourds cast away in autumn are these dove-hued bones;
What pleasure is there in looking at them?

149-Những que xương trắng đục,
Như trái bầu mùa thu,
Bị vất nằm lăn lóc,
Vui sướng gì ngắm ư!

150-Of bones is (this) City make,
Plastered with flesh and blood ;
Wherein are deposited decay and death, Conceit and detraction.

150-Thành này xây bằng xương,
Trét tô bằng thịt máu,
Già chết và kiêu mạn,
Hủy báng chứa nơi đây.

151-Even the ornamented royal chariots wear out.
The body too approaches old age;
But the Dhamma of the Good decays not; Thus do the Good reveal (it) among the Good.

151-Xe vua đẹp sẽ cũ,
Thân xác này sẽ già,
Pháp thiện nhơn bất lão,
Do thiện nhơn truyền ra.

152-This man of little learning grows old like the bull.
His muscles grow, his wisdom waxes not.

152-Người ít nghe kém học,
Phát triển như trâu bò,
Thịt xương ngày một to,
Trí tuệ chẳng tăng trưởng.

153-Thro many a birth is Sansara wandered I.
Seeking but not finding, the builder of this house.
Sorrowful is repeated birth.

153-Lang thang bao kiếp sống,
Ta tìm kẻ xây nhà,
Tìm mãi vẫn không ra,
Nên luân hổi đau khổ.

154-O house-builder! you are seen.
You shall build no house again.
All your rafters are broken, your riege-pole is shattered.
To dissolution (Nibbàna) goes my mind. Achieved is the end of craving.

154-Hỡi kẻ làm nhà kia (1),
Ta thây mặt ngươi rồi,
Rui mè (2) đòn dông gãy (3),
Ngươi hết làm nhà thôi,
Tâm ta chừ tịch tịnh,
Tham ái dứt bặt rổi.

155-They who in youth have not led the Holy Lite, (or) have not obtained wealth, pine away like old herons on a pond without fish.

155-Lúc trẻ không phạm hạnh,
Tiển của chả góp gom,
Như cò già ủ rũ,
Bên hồ không cá tôm !

—————

(1)-Ái dục
(2)-Phiền não
(3)-Vô minh

156-They who in ỵouth have not led the Holy life, (or) have not 0btained wealth, lie like worn-out bows, sighing after the past.

156-Lúc trẻ không phạm hạnh,
Tiền của chẳng góp gom,
Như cánh cung mòn gẫy,
Than dĩ vãng chẳng còn!