Trang chủ 04-Đạo Phật PC-VIII-THOUSANDS – VIII-PHẨM MUÔN NGÀN – SAHASSA VAGGA

PC-VIII-THOUSANDS – VIII-PHẨM MUÔN NGÀN – SAHASSA VAGGA

335
0

VIII-THOUSANDS – VIII-PHẨM MUÔN NGÀN – SAHASSA VAGGA

100-Better than a utterances with useless words is one single beneficial word by hearing which one is pacified.

100-Chỉ một lời lợi ích,
Nghe xong tâm bình an,
Hơn tụng cả muôn ngàn,
Lời lời đều vô dụng.

101-Better than a thousand verses with useless words is one beneficial single line, by hearing which one pacified.

101-Chỉ một câu hữu ích,
Nghe xong tâm bình an,
Hơn tụng cả muôn ngàn,
Những lời kệ vô dụng.

102-Should one recite a hundred verses with useless words, better is one single word of the Dhamma, by hearing which one is pacified.

102-Chỉ một lời chánh pháp,
Nghe xong tâm bình an,
Hơn tụng cả muôn ngàn,
Những lời kệ vô dụng.

103-Though he shoutd conquer a thousand thousand men in the battlefield, yet he, indeed, is the noblest victor who would conquer himself.

103-Dầu tại bãi chiến trường,
Thắng ngàn ngàn quân địch,
Không bằng tự thắng mình,
Chiến công ấy kỳ tích.

104-Self-conquest is, indeed, far greater than the conquest of all other folk; if a man conquer self, and live always under restraints.

104-Tự thắng mình vẻ vang,
Hơn chinh phục kẻ khác,
Người điều phục được mình,
Thường tự chế an lạc.

105-Neither a god nor a Gandhabba, nor Màra with brahma, can win back the victory of such a self-controlled person.

105-Thiên thần, Càn thác bà,
Ma vương, hay Phạm thiên,
Không thể chinh phục nổi,
Người điều phục tự nhiên.

106-Though, month atter month, with a thousand, one should make an offering for hundred years; yet, if only for a moment, one would honour a (Saint) who has perfected himself – that honour is, indeed, better than a century of sacrifice.

106-Tháng tháng cúng ngàn vàng,
Tế tự cả trăm năm,
Không bằng trong giây lát,
Kính lễ bậc Thánh Tăng,
Kính lễ vậy hơn rằng,
Tế tự hàng thế kỷ.

107-Though, for a century, a man should tend the (sacred) fire in the forest, yet, if only for a moment, he would honour a (Saint) who has perfected himself, – that honour is, indeed, better than a century of sacrifice.

107-Dầu trăm năm thành kính,
Thờ lửa tại rừng xanh,
Không bằng trong giây lát,
Kính lễ bậc Thánh Tăng,
Kính lễ vậy hơn rằng,
Bái lửa hằng thế kỷ.

108-In the world whatever gift of alms a person seeking merit should offer for a year, – all that is not worth a single quarter of the reverence towards the Upright which is excellent.

108-Cầu phước suốt cả năm,
Cúng dường hoặc bố thí,
Không bằng một phần tư,
Kính lễ bậc chánh trí.

109-For one who is ever used to honour and respect the elders, four blessings increase – age, beauty, bliss, and strength.

109-Thường tôn trọng kính lễ,
Bậc trưởng lão cao minh,
Bốn phước lành tăng trưởng,
Thọ-vui-khỏe-đẹp xinh.

110-Though he should live a hundred years, immoral and uncontrolled; yet better, indeed, is it to live a single day, virtuous and meditative.

110-Dù sống đến trăm năm,
Phá giới, không an tịnh,
Chẳng bằng sống một ngày,
Trì giới, tu thiền định.

111-Though he should live a hundred years, with no wisdom and no control; yet better, indeed, is the single day’s life of one who is wise and meditative.

111-Dù sống đến trăm năm,
Không trí tuệ, an tịnh,
Chẳng bằng sống một ngày,
Có trí tuệ, thiền định.

112-Though one should live a hundred years, idle and inactive, yet better, indeed, is the single day’s life of one who makes an intense effort.

112-Dù sống đến trăm năm
Lười biếng không tinh tấn,
Chẳng bằng sống một ngày,
Nỗ lực tu tinh tấn.

113-Though he should live a hundred years, without seeing the rise and fall; yet better, indeed, is the single day’s life of one who sees the rise and fall.

113-Dù sống đến trăm năm,
Không thấy pháp sanh diệt,
Chẳng bằng sống một ngày,
Thấy được pháp sanh diệt.

114-Though he should live a hundred years, without seeing the Deathless State; yet better, indeed, is the single day’s life of one who sees the Deathless State.

114-Dù sống đến trăm năm,
Không thấy pháp bất diệt,
Chẳng bằng sống một ngày,
Thấy được pháp bất diệt.

115-Though he should live a hundred years, not seeing the Truth Sublme; yet better, indeed, is the single day’s life of one who sees the Truth Sublime

115-Dù sống đến trăm năm,
Không thấy pháp tối thượng,
Chẳng bằng sống một ngày,
Thấy được pháp tối thượng.