Trang chủ 04-Đạo Phật PC-VII-THE WORTHY- VII-PHẨM A LAHAN – ARAHANTA VAGGA

PC-VII-THE WORTHY- VII-PHẨM A LAHAN – ARAHANTA VAGGA

282
0

VII-THE WORTHY- VII-PHẨM A LAHAN – ARAHANTA VAGGA

90-For him who has completed the journey, for him who is sorrowless, for him who, from everything, is wholly free, for him who has destroyed all ties; – fever (of passion) exists not.

90-Ai đi đường đến đích,
Diệt trừ hết ưu sầu,
Giải thoát mọi ràng buộc,
Tham dục chẳng còn đâu.

91-The mindful exert themselves;
To no abode are they attached.
Like swans that quit their pools.
Home after home they abandon (and go).

91-Ai nỗ lực chánh niệm,
Không lưu luyến nơi nào,
Như ngỗng trời rời ao,
Từ bỏ mọi chỗ trú.

92-They for whom there is no accumulation, who reflect well over their food, who have Deliverance which is Void and Signless as their object, – their course cannot be traced, like that of birds in air.

92-Ai từ bỏ tích lũy,
Quán tưởng khi uống ăn,
Không – vô tướng – giải thoát,
Theo hướng đó tu hành,
Như giữa trời chim lượn,
Tìm đâu ra mối manh!

93-He whose Corruptions are destroyed, he who is not attached to food, he who has Deliverance which is Void and Signless, as his object, – his path cannot be traced, like that of birds in air.

93-Ai dứt trừ lậu hoặc,
Ăn uống chẳng tham tranh,
Không – vô tướng – giải thoát,
Theo hướng đó tu hành,
Như giữa trời chim lượn,
Tìm đâu ra mối manh!

94-He whose senses are subdued, like steeds well trained by a charioteer; he whose pride is destroyed and is free trom Corruptions; such steadfast ones even Devas hold dear.

94. Ai nhiếp hộ các căn,
Như chiến mã thuần thục,
Mạn trừ, lâu hoặc dứt,
Chư thiên cũng kính phục.

95-Like the earth, a balanced and well-disciplined person recents not. He is comparable to an indakhila. Like a pool unsullied by mud, is he, – to such a balanced one life’s wanderings do not arise.

95. Như đất không hiềm hận,
Như trụ chân kiên trì,
Như hồ không vẩn đục,
Luân hồi hết chuyển di.

96-Calm is his mind, calm is his speech, calm is his deed, – who, rightly knowing, is wholly freed, pertectly peaceful, and equipoised.

96-Người tâm thường an tịnh,
Ngôn hành đều tịnh an,
Chánh trí, chơn giải thoát,
An tịnh thế hoàn toàn.

97-The man who is not credulous, who understands the Uncreate (Nibbàna), who has cut off the link, who has put an end to occasion (of good and evil), who has vomited all desires, – he, indeed, is the noblest of men.

97-Không tin tưởng người khác,
Thông đạt lý vô sanh,
Cắt đứt mọi hệ lụy,
Triệt tiêu các mối manh,
Tận diệt mọi tham ái,
Bậc thượng sĩ tu hành.

98-Whether in village or in forest, in vale or on hill, wherever Arahants dwell, – delightful, indeed, is that spot.

98-Làng mạc hay núi rừng,
Thung lũng hay đồi cao,
La hán trú chỗ nào,
Nơi ấy được an lạc.

99-Delightful are the forests where worldlings find no joy. There the passioniess will rejoice, (for) they seek no sensual pleasures.

99-Phàm phu không ưa thích,
An trú giữa núi rừng,
Bậc ly tham vui mừng,
Vì không tìm dục lạc.