Trang chủ 04-Đạo Phật PC-VI-THE WISE – VI PHẨM HIỀN TRÍ – PANDITA VAGGA

PC-VI-THE WISE – VI PHẨM HIỀN TRÍ – PANDITA VAGGA

380
0

VI-THE WISE – VI PHẨM HIỀN TRÍ – PANDITA VAGGA

76-Should one see a wise men, who, as if indicating a treasure, points out faults and reproves, let one associate with such a wise person; it will be. better, not worse, for him who associates with such a one.

76-Nếu gặp bậc hiền trí,
Chỉ trách điều lỗi lầm,
Hãy tha thiết kết thân,
Như người chỉ kho báu,
Kết thân người như vậy,
Không xấu, tốt hơn nhỉều.

77-Let him advise, instruct, and dissuade one from evil. Truly pleasing is he to the good, dis- pleasing is he to the bad.

77-Những ai thường khuyên dạy,
Ngăn chặn tội ác sanh,
Được người hiền tán thành,
Bị kẻ ác ghét bỏ.

78-Associate not with evil friends, or with mean men. Do associate with good friends and noble men.

78-Chớ thân bạn xấu ác.
Chớ thân kẻ đê hèn.
Hãy thân bạn hỉền lành.
Hãy thân người cao thượng.

79-He who imbibes the Dhamma lives happily. With a tranquil mind the wise man ever delights in the Dhamma, revealed by the Ariyas (=Buddhas).

79-Ai thấm nhuần chánh pháp,
Người ấy tâm an bình,
Bậc trí vui chánh pháp,
Do thánh nhơn thuyết minh.

80-Irrigators lead the waters; Fletchers fashion the shafts; Carpenters bend the wood; The wise control themselves.

80-Người đem nước dẫn nước,
Tay làm tên vót tên,
Thợ mộc uốn gỗ bền,
Bậc trí tự điều phục.

81-As asolid rock is not shaken by the wind; Even so the wise are not perturbed amidst praise or biame.

81-Như tảng đá kiên cố
Không gió nào chuyển lay,
Bậc trí cũng thế này,
Khen chê chả dao động.

82-Just as a lake deep, clear and still, even so, on hearing the teachings, the wise be- come exceedingly peacetul.

82-Như hố nước sâu thẳm,
Yên lặng và trong xanh,
Bậc trí nghe giáo pháp,
Tâm thanh tịnh an lành.

83-The good give up (attachment for) everything; the saintly prattle not with sensual craving: whether affected by happiness or by pain, the wise show neither elation nor depression.

83-Hiền giả bỏ tất cả,
Thánh giả xả ái dục,
Khổ đau hay hạnh phúc,
Trí giả chả mừng lo.

84-Neither for the sake of self nor for the sake of another (a wise man does any wrong). He should not desire sons, wealth, or kingdom (and do any evil). By unjust means he should not desire his success. Such a one is indeed virtuous, wise, and righteous.

84-Đừng vì mình vì người
Làm điều gì sai trái,
Đừng mong cầu con cái,
Tài sản hay đất đai,
Bằng hành động lầm sai,
Thành công do bất chánh,
Người ấy thật đức hạnh,
Trí tuệ và chân thành.

85-Few are there amongst men who go Beyond. Indeed, the rest of this mankind only run about on the bank.

85-Ít người giữa nhân loại,
Đến được bờ bên kia,
Bao nhiều người còn lại,
Quanh bờ bên này kìa!

86-But, they who truly act according to the Teaching, when it is well expounded, – it is they who will reach the Beyond-Nibbana, (Crossing) the realm of passions, so hard to cross.

86-Ai tu tập đúng pháp,
Được thuyết giảng rõ ràng,
Sẽ đạt đến niết bàn,
Vượt cõi dục khó vượt

87-Coming from home to the homeless, the wise man should abandon dark states and cultivate the bright. He Should seek great delight in Seclusion (Nibbàna), so hard to enjoy.

87 Người trí bỏ pháp đen,
Tu tập pháp trắng cả,
Từ giã nhà, xuất gia,
Vui viễn ly, tịch tịnh.

88-Giving up sensual plasures, with no impediments, the wise man shouid cleanse himself of the defilements of the mind.

88-Từ bỏ mọi dục lạc,
Giải thoát hết chướng phiền,
Người trí nên trước tiên,
Thanh lọc tâm ô nhiễm.

89-Whose minds are well pertected in the Factors of Enlightenment, who, without clinging, delight in “the giving up of grasping” (i.e. Nibbàna), they, the Corruption free, shining ones, have attained Nibbàna even in this world.

89-Ai chánh tâm tụ tập,
Hành pháp thất giác chi,
Từ bỏ tâm ái nhiễm,
Vui đoạn tánh chấp trì;
Sẽ thanh tịnh sáng chói,
Đạt niết bàn đời nay.