Trang chủ 04-Đạo Phật PC-V-FOOLS – V- PHẨM NGU SI – BÀLA VAGGA

PC-V-FOOLS – V- PHẨM NGU SI – BÀLA VAGGA

439
0

V-FOOLS – V- PHẨM NGU SI – BÀLA VAGGA

60-Long is the night to the wakeful, long is the road to him who is weary, long is Sansara to the foolish who know not the Sublime Truth.

60-Mất ngủ thấy đêm dài,
Mệt nhoài thấy đường xa,
Kẻ ngu luân hồi mãi,
Chánh pháp biết đâu là.

61-If a seeker should not find a companion who is his better or equal, he should reso- lutely pursue a solitary course. There is no fellowship with the foolish.

61-Nếu tìm không gặp bạn,
Hơn mình hay ngang mình,
Thà quyết sống một mình,
Chớ thân cận kẻ ngu.

62-“ Sons have I, wealth have I”
Thus is the fool worried.
Verily, he himself is not his own.
Whence sons ? Whence wealth ?

62-Con ta, tài sản ta,
Kẻ ngu mãi lo xa,
Chính ta còn không có,
Tài sản, con đâu ra ?

63-A tool who thinks that he is a fool is for that very reason a wise man. The fool who thinks that he is wise is called a fool indeed.

63-Người ngu biết mình ngu,
Nhờ vậy thành có trí,
Người ngu cho mình trí,
Thật đáng gọi chí ngu !

64-Thought all his life a fool associates with a wise man, he will no more understand the Dhamma than a spoon, the flavour of soup.

64-Kẻ ngu dầu trọn đời,
Thân cận với người trí,
Cũng không hiểu pháp vị,

65-Though, for a moment only, an intelligent person associates with a wise man, quickly the Dhamma he understands as the tongue, the flavour of soup.

65-Người trí với người trí,
Gần nhau trong phút giây,
Chánh pháp nhận ra ngay,
Như lưỡi nếm canh vậy.

66-The fools of little wit move about with the very self as their own foe, doing evil deeds the fruit whereof is bitter.

66-Kẻ ngu si thiếu trí,
Tự ngã hóa ra thù,
Ác nghiệp tạo lần hồi,
Phải chịu quả cay đắng.

67-That deed is not well done which, being done, one afterwards repents, and the fruit whereof one reaps weeping, with tearful face.

67-Người tạo nghiệp bất thiện,
Làm xong sanh ăn năn,
Mắt đẫm lệ than rằng,
Phải chịu quả cay đắng.

68-That deed is well done which, being done, one afterwards repents not, and the fruit whereof one reaps with joy and pleasure.

68-Người tạo được thiện nghiệp,
Làm xong không ăn năn,
Hoan hỷ, lòng phơi phới,
Hái quả phúc thường hằng.

69-As sweet as honey thinks the fool an evil deed so long as it ripens not; but, when it does, then to grief comes he.

69-Ác nghiệp chưa chín muồi,
Kẻ ngu tưởng đường mật,
Ác nghiệp khi chín thật,
Kẻ ngu gánh khổ đau.

70-Month after month, with a Kusa-grass blade, a fool may eat his food, but he is not worth a sixteenth part of them who have comprehended the Truth.

70- Kẻ ngu sống hằng tháng,
Nhờ ngọn cỏ cô xa,
Chưa bằng phần mười sáu,
Người hiểu chánh pháp mà!

71-Verily an evil deed committed does not immediately bear fruit just as milk curdles not at once; smouldering, it follows the fool, like fire with ashes covered.

71-Ác nghiệp chưa kết trái,
Như sữa chưa đông ngay,
Nung đốt kẻ ngu này,
Tựa lửa phủ trọ vậy.

72-Verily, to his ruin the fool gains knowledge and fame. They destroy his bright lot and cleave his head.

72-Kiến thức và danh vọng,
Trở lại hại kẻ ngu,
Tiêu diệt ngay vận tốt,
Bửa nốt cả đầu ngu.

73-The fool will desire undue reputation, precedence amongst monks, authority in the monasteries, honour among other families (1).

73-Kẻ ngu ham danh hão,
Khoái ngồi trước sa môn,
Ưa quyền trong tu viện,
Thích mọi người suy tôn.

74-“Let the laymen and the monks both think that this was done by myself. In every work, great or small, let them refer to me” – Such is the aspiration of the fool;  his desires and pride increase.

74-Hãy để cả tăng tục,
Cho rằng : “Việc ta làm,
Mặc dù lớn hay nhỏ,
Đều phải theo ý ta.”
Kẻ ngu ôm khát vọng,
Dục, mạn lớn dần ra.

75-Verily, the path that leads to worldly gain is one, and the path that leads to Nibbàna is quite another. Thus understanding, the Bhikkhu, the disciple of the Buddha, should not delight in worldly favours, but should cultivate seclusion.

(1) Folk

75-Đường này đến thế gian,
Đường kia đến niết bàn,
Tỳ kheo, đệ tử Phật,
Phải ý thức rõ ràng,
Đừng đắm say thế lợi,
Hãy tu hạnh ly tham.