Trang chủ 04-Đạo Phật PC-IX-EVIL – IX – PHẨM ÁC HẠNH – PÀPA VAGGA

PC-IX-EVIL – IX – PHẨM ÁC HẠNH – PÀPA VAGGA

289
0

IX-EVIL – IX – PHẨM ÁC HẠNH – PÀPA VAGGA

116-Make haste in doing good; check your mind from evil; for the mind of him who is slow in doing merit delights in evil.

116-Hãy gấp rút làm lành,
Đừng để tâm ác sanh,
Ai chậm làm việc thiện,
Ác nghiệp sẽ lộng hành.

117-Should a person commit evil, He should not do it again and again; He should not find pleasure therein; Painful is the accumulation of evil.

117-Đã phạm phải điều ác,
Chớ tiếp tục phạm hoài,
Đừng ham làm việc ác,
Tích ác, khổ dằng dai.

118-Should a person perform good, he should do it again and again; he should find pleasure therein; for blissful is the accumulation of good.

118-Đã làm được việc thiện,
Nên tiếp tục làm thêm,
Hãy vui làm việc thiện,
Tích thiện, sống êm đềm.

119-Even an evil-doer sees happiness, so long as evil ripens not; but when it bears fruit, then he sees the evil results.

119-Kẻ ác lại gặp may,
Khi ác chưa thật chín,
Một khi trái ác chín,
Kẻ ác gặp ác ngay.

120-Even a good person sees (good) as evil, so long as it ripens not; but when it bears fruit, then he sees the happy results.

120-Người thiện lại gặp ác,
Khi thiện chưa chín muồi,
Khi trái thiện chín muồi,
Người thiện lại gặp phúc.

121-Do not disregard evil, saying, “It will not come nigh unto me.” Even a water-jar is filled by the falling of drops Likewise the fool, gathering little by little, fills himself with evil.

121-Chớ khinh thường điều ác,
Cho rằng “chưa đến ta”.
Như nước nhỏ từng giọt,
Từ từ bình tràn ra,
Kẻ ngu đầy tội ác,
Do chất chứa dần dà.

122-Do not disregard good saying, “It will not come nigh unto me.” Even by the falling of drops a water-jar is filled. Likewise the wise man, gathering little by little, fills himself with good.

122-Đừng khinh thường việc thiện,
Cho rằng: “Chưa đến ta.”
Như nước nhỏ từng giọt,
Từ từ bình tràn ra,
Người trí được toàn thiện,
Do tích lũy dần dà.

123-Just as a merchant, with a small escort and great wealth, avoids a perilous way, or just as. one desiring to live avoids poison; even so should one shun evil.

123-Như thương gia nhiều của,
Ít bạn, tránh đường nguy,
Muốn tránh chất độc hại,
Ác nghiệp phải tránh đi.

124-If no wound there be in the hand, one may carry poison in it. Poison does not affect one who is free from wounds. There is no ill for him who does no wrong.

124-Bàn tay không thương tích,
Cầm thuốc độc không sao,
Người không làm việc ác,
Không bị ác nhiễm vào.

125-Whoso offends a harmless man, pure and guiltless, upon that very fool the evil recoils like fine dust thrown against the wind.

125-Hại người không ác tâm,
Thanh tịnh và vô tội,
Tội ác dội kẻ ngu,
Như ngược gió tung bụi.

126-Some are born in a womb, the wicked are born in hell; The pious go to heaven, the Pure Saints pass into Nibbàna.

126-Một số sanh bào thai,
Kẻ ác đọa ngục hình,
Người hiền lên thiên giới,
La hán chứng vô sinh.

127-Neither in the sky, nor in midocean, nor in entering a moutain cave, is found that place on earth, where abiding one may escape from (the consequences of) an evil deed.

127-Không trời cao biển rộng,
Không hang động núi rừng,
Đã tạo nghiệp ác độc,
Trên đời hết chỗ dung.

128-Neither in the sky, nor in mid-ocean, nor in entering a mountain cave, is found the place on earth, where abiding one will not be overcome by death.

128-Không trời cao biển rộng,
Không hang động núi rừng,
Đã tạo nghiệp ác độc,
Tử thần quyết không dung.