Trang chủ 04-Đạo Phật PC-IV. FLOWERS – ỊV. PHẨM HOA HƯƠNG – PUPPHA VAGGA

PC-IV. FLOWERS – ỊV. PHẨM HOA HƯƠNG – PUPPHA VAGGA

288
0

IV. FLOWERS
ỊV. PHẨM HOA HƯƠNG – PUPPHA VAGGA

44-Who shall conquer this earth (self), and the realm of Yama, and this world together with the Devas? Who shall investigate the well-taught Path of Virtue even as an expert (garland-maker) would pluck flowers ?

44-Ai chinh phục thiên giới
Địa cầu và Dạ-ma,
Thông giảng kinh Pháp cú,
Như người khéo hái hoa.

45-A Sekha Saint shall conquer this earth, and the realm of Yama, and thỉs world together with the Devas. A Sekha Saint shall investigate the well-taught Path of Virtue even as an expert (garland-maker) would pluck flowers.

45-Hữu học (1) chinh phục đất,
Thiên giới và Dạ-ma,
Thông giảng kinh Pháp cú,
Như người khéo hái hoa.

46-Knowing that this body is like unto foam. And comprehending its mirage-nature,
One should destroy the flower-shafts of sensual passions (Màra), and pass beyond the ken of the king of death.

46-Hình hài như huyễn hóa,
Thân xác tợ bọt bèo,
Bẻ tên hoa dục vọng,
Tử thần hết dõi theo.

47-The man who gathers flowere (of sensual pleasures), whose mind is distracted, death carries him off as a great flood, the sleeping village.

47-Người hái hoa dục lạc,
Tâm tham nhiễm say sưa,
Tử thần sẽ kéo bừa,
Như lụt cuốn làng ngủ.

48-The man who gathers flovvers (of sensual pleasures), whose mind is distracted, and who is insatiate in desires, the Destroyer brings under his sway.

48-Người hái hoa dục lạc,
Tâm tham nhiễm say sưa,
Dục vọng, ý chưa vừa,
Đã bị tử thần kéo.

(1)-Vị chứng quả dự lưu cho đến A La Hán

49-As a bee, without harming the flower, its colour or scent, flies away, collecting only the honey, evern so should the sage wander in the village.

49-Tỳ kheo vào làng xóm,
Như ong đến vườn hoa,
Lấy mật xong bay ra,
Không hại gì hương sắc.

50-He should not regard the faults of others, things done and left undone by others, but his own deeds done and undone.

50-Đừng tò mò vạch lỗi,
Việc người làm hay chưa,
Hãy nhìn lại việc mình,
Đã làm hay vất bừa.

51-As a flower that is lovely and beautiful, but is scentless, even so fruitless is the well-spoken word of one who does it not.

51-Như bông hoa tươi đẹp,
Có sắc nhưng không hương,
Nói hay, làm không được,
Kết quả có chi lường.

52-As a flower that is lovely, beautiful, and scent-laden, even so fruitful is the wellspoken word of one who does it.

52-Như bông hoa tươi đẹp,
Có sắc lại thêm hương,
Nói hay và làm giỏi,
Kết quả thật vô lường.

53-As from a heap of flowers many a garland is made, even so many good deeds should be done by one born a mortal.

53-Nhiều tràng hoa được kết,
Từ những đóa hoa tươi,
Thân sanh diệt kiếp người,
Phải làm nhiều việc thiện.

54-The perfume of flowers blows not against the wind, nor does the fragrance or sandal-wood, Tagara, and jasmine. The fragrance of the virtuous does blow against the wind; the virtuous man pervades every direction.

54-Hương các loại hoa thơm,
Không thể bay ngược gió,
Hương người đức hạnh đó,
Ngược gió bay muôn phương.

55-Sandal-wood, Tagara, lotus, jasmine, of all these kinds of fragrance, the periume of virtue is by far the best.

55-Hương chiên đàn, già la,
Hương sen và vũ quí,
Ngần ấy loại hương vị,
Không sánh bằng giới hương.

56-Of little account is the fragrance of Tagara or sandal. The fragrance of the virtuous that blows even amongst the Devas is excellent.

56-Hương chiên đàn, già la,
Chưa phải là thơm phức,
Hương người có giới đức,
Xông ngát cả chư thiên.

57-Màra finds not the path of those who are full of virtue, heedful in living, and, by right knowledge, freed.

57-Những ai sông đức hạnh,
Cẩn trọng và trang nghiêm,
Giải thoát bằng chánh trí,
Ác ma không thể tìm.

58-As upon a heap of rubbish thrown on the highway, a sweet-smelling and charming lotus there may grow, delighting the heart.

58-Giữa đống rác bẩn thỉu,
Vất bỏ bên đường hoang,
Hoa sen thơm ngào ngạt,
Đẹp lòng khách qua đàng.

59-Even so, amongst the rubbish of beings, a disciple of the Fully Enlightened One outshines in wisdom, the blind worldlings.

59-Cũng vậy giữa nhân gian,
Ngập tràn rác trần thế,
Đệ tử bậc chánh giác,
Soi sáng khắp quần mê.