Trang chủ 04-Đạo Phật PC-III. THE MIND – III-PHẨM TÂM Ý – CITTA VAGGA

PC-III. THE MIND – III-PHẨM TÂM Ý – CITTA VAGGA

373
0

III. THE MIND
III-PHẨM TÂM Ý  – CITTA VAGGA

33-The flickering, fickle mind, dỉfficult to guard, difficult to control – the wise man straightens it as a fletcher, an arrow.

33-Tâm dao động bất thường,
Khó hộ trì nhiếp phục,
Ngựời trí điều tâm phúc,
Như thợ tên uốn tên.

34-Like a fish that is drawn from its watery abode and thrown upon land, even so does this mind flutter. (Hence) should the realm of Passions be shunned.

34. Như cá vớt khỏi nước,
Quăng trên bờ đất khô.
Tâm lo sợ vùng vẫy,
Vượt thoát cảnh ma đồ.

35-The mind is hard to check, swift, flits wherever it list, – the control thereof is good; a controlled mind is conducive to happiness.

35-Tâm đổi thay khó kiểm,
Vun vút theo dục trần,
Lành thay điều phục tâm
Điều tâm thì an lạc

36-The mind is very hard to perceive, ex- tremely subtle, flits wherever it list. Let the wise man guard it; a guarded mind is conducive to happiness.

36-Tâm tế vi, khó thấy
Vun vút theo dục trẩn,
Người trí phòng hộ tâm,
Phòng tâm thì an lạc.

37-Faring far, wandering alone, bodiless, lying in a cave. is the mind. Those who subdue it are freed from the bonds of Màra.

37-Tâm lang thang cô độc,
Vô hình, ẩn hạng, sâu, (1)
Người điều phục tâm rối,
Hẳn thoát vòng ma buộc.
—————
1)Trú xứ của thúc.

38-He whose mind is not steadfast, he who knows not the Noble Doctrine, he whose faith wavers, – the wisdom of such a one will never be perfect.

38-Người tâm không an định,
Chánh pháp không liễu tri,
Tín tâm bị lung lạc,
Trí tuệ chẳng đạt gì.

39-He whose rnind is not wetted (by lust),
He who is not attected (by hatred),
He who has discarded both good and evil To such a vigilant one there is no fear.

39-Người tâm không ái dục,
Không bị sân nhuế hành,
Vượt trên mọi thiện ác,
Tỉnh giác, hết sợ quanh.

40-Realising that this body is (as fragile) as a jar,
Establishing this mind (as firm) as a (fortified) City,
He should attack Màra with the weapon of wisdom;
He should guard his conquest, and be without attachment.

40-Biết thân như nồi đất,
Trụ tâm như thành trì,
Đánh ma bằng gươm trí.
Thủ thắng, đừng lụy gì.

41-Betore long, alas ! this body wỉll lie upon the earth; Cast aside, devoid of consciousness, even as a useless log.

41-Rồi đây thân xác này,
Sẽ nằm dài trên đất,
Bị vất nằm vô thức,
Như gỗ mục bên đường.

42-Whatever (harm) a foe may do to a foe, or a hater to a hater, – an ill-directed mind can do one still greater (harm).

42-Kẻ thù hại kẻ thù,
Oan gia hại oan gia,
Không bằng tâm niệm ác,
Do chính ta hại ta.

43-What neither mother, nor father, nor any other relative could do, – a well-directed mind does, and thereby elevates one.

43-Mẹ cha hay bà con,
Không làm gì được cả,
Chính nhờ tâm nguyện lành,
Đưa ta lên cao cả.