Trang chủ 04-Đạo Phật PC-II. HEEDFULNESS – II. PHẦN TINH CẦN – APPAMÀDA VAGGA

PC-II. HEEDFULNESS – II. PHẦN TINH CẦN – APPAMÀDA VAGGA

288
0

II. HEEDFULNESS
II. PHẦN TINH CẦN – APPAMÀDA VAGGA

21-Heedfulness is the path to the deathless, heedlessness is the path to death. The heedful do not die, the heedless are like unto the dead.

21.Tinh cần là đường sanh,
Buông lung là ngõ tử,
Tinh cần là bất tử,
Buông lung như thây ma !

22-Distinctly understanding this (ditterence), the wise in heedfulness, rejoice in heedfulness, delighting in the realm of the Ariyas.

22. Hiểu rõ sai biệt ấy,
Người trí luôn tinh cần,
Hoan hỷ không phóng dật,
Vui thánh quả xuất trần.

23-The ever meditative, the ever steadfastly persevering wise ones realise Nibbàna, free of bonds, the highest.

23-Ai chuyên tập thiền định,
Quyết tâm tu vững vàng,
Giải thoát mọi trói buộc,
Chứng vô thượng niết bàn.

24-Continually increases the glory of him who is energetic, mindful, pure in deed, dis- criminative (1) selt controlled, right living, and heedful.

24- Ai nỗ lực, chánh niệm,
Trong sạch và nghiêm cần,
Tự chế, sống chân chánh,
Tiếng lành tăng trưởng dần

25-By effort, earnestness, discipline, and sell-control, let the wíse man make for himsell an island which no flood can overwhelm

25-Nhờ nhiệt tâm cố gắng,
Tự chế, sống nghiêm trang,
Người trí xây hòn đảo,
Nước lụt khó ngập tràn.

—————

(1).Circumspect

26-The ignorant, foolish folk indulge in heedlessness; but the wise man guards earnestness as the greatest treasure.

26-Kẻ đần độn ngu si,
Thích buông lung phóng dật.
Người trí luôn nhiếp tâm,
Như giữ kho bảo vật.

27-Indulge not in wantonness, have no intimacy with sensuous delights. The earnest, meditative person obtains abundant bliss.

27-Không say sưa dục lạc,
Không phóng dật buông lung,
Người chuyên tu thiền định,
Được an lạc vô cùng.

28-When the sagacious one casts away wantonness by sanity, thỉs sorrowless wise one ascends the palace of wisdom and beholds the ignorant sorrowing folk as a mountaineer, the groundlings.

28-Nhờ diệt trừ phóng dật,
Người trí hết ưu phiền,
Lên lầu cao trí tuệ,
Nhìn chúng khổ triền miên,
Như người hiền trên núi,
Nhìn đám ngu đất liền.

29-Heedful amongst the heedless, wide awake amongst the sleepy, the wise man advances like a swift horse, leaving a weak jade behind.

29-Tinh cần giữa phóng dật,
Tỉnh thức giữa ngủ mê,
Người trí như tuấn mã,
Bỏ xa con ngựa hèn.

30-By earnestness Sakka became the chief of the Devas. Earnestness is ever praised; wantonness is ever despised.

30-Đế Thích đạt thiên vương,
Nhờ tinh cần đi tới,
Tinh cần được ca ngợi,
Buông lung bị trách chê.

31-The Bhikkhu who delights in earnestness, and looks with fear on: negligence, advances like fire, burning all fetters, great and small.

31-Tỳ kheo sợ phóng dật,
Thích nỗ lực tinh cần,
Như ngọn lửa lan dần
Thiêu sạch mọi kiết sử.

32-The Bhikkhu who delights in earnestness, and looks with fear on negligence, is not liable to fall ; he is in the presence of Nibbàna.

32. Tỳ kheo thích tinh cần,
Sợ hãi nhìn phóng dật,
Ắt không bị thối thất,
Nhất định gần niết bàn.