Trang chủ 04-Đạo Phật PC-I.TWIN VERSES – I.PHẨM SONG YẾU – YAMAKA VAGGA

PC-I.TWIN VERSES – I.PHẨM SONG YẾU – YAMAKA VAGGA

299
0

I.TWIN VERSES – I.PHẨM SONG YẾU – YAMAKA VAGGA

1-Mind is the fore-runner of (all evil) conditions. Mind is chief; and they are mind made. If, Wỉth an impure mind, one speaks or acts, then pain follows one even as the wheel, the hoof of the ox.

1-Tâm dẫn đẩu các pháp.
Tâm là chủ, tạo tác.
Nếu nói hay hành động,
Với tâm niệm bất tịnh,
Khổ não liền theo sau,
Như xe theo bò vậy.

2-Mind is the fore-runner of (all good) conditions. Mind is chief; and they are mind made. lf, with a pure mind, one speaks or acts, then happiness follows one even as the shadow that never leaves.

2-Tâm dẫn đầu các pháp.
Tâm là chủ, tạo tác.
Nếu nói hay hành động,
Với tâm niệm thanh tịnh,
An lạc liền theo sau,
Như bóng chẳng rời hình.

3-“He abused me, he beat me, he defeated me, he robbed me,” – the hatred of those who cherish such thoughts is not appeased.

3-Hắn mắng tôi, đánh tôi,
Hắn hại tôi, cướp tôi,
Ai ôm niềm hận ấy,
Hận thù không thể nguôi.

4-“He abused me, he beat me, he defeated me, he robbed me,” – the hatred of those who do not cherish such thoughts is appeased.

4-Hắn mắng tôi, đánh tôi,
Hắn hạ tôi, cướp tôi,
Ai xả niềm hận ấy,
Hận thù tự nhiên nguôi.

5-Hatreds never cease by hatreds In this world. By love alone they cease. This is an ancient Law.

5-Hận thù diệt hận thù,
Đời này không thể có,
Từ bi diệt hận thù,
Là định luật nghìn thu.

6-The others know not that in this (quarrel) we perish. Those of them who realise it have their quarrels calmed thereby.

6-Người kia không biết rằng,
Ta chết vì cãi nhau,
Ai nhận ra điều đó,
Tranh cãi lắng dịu mau.

7-The man who lives contemplating pleasure, with senses unrestrained, in tood immoderate, lazy, inert-him verily Mà ra overthrows as wind, a weak tree.

7-Ai sống theo lạc thú,
Không nhiếp hộ các căn,
Ăn uống thiếu tiết độ,
Lười biếng kém siêng năng,
Sẽ bị Ma vương kéo,
Như cây yếu gió quằn.

8-The man who lives meditating on “the Impurities” with senses restrained, in food moderate, with confidence and strenuous effort – Màra cannot overthrow as wind, a rocky mountain.

8-Ai sống quán bất tịnh,
Nhiếp hộ được các căn,
Ẫn uống có tiết độ,
Thành tín và siêng năng,
Ma vương không chuyển nổi,
Như núi đá gió qua.

9-Whosoever, not freed from stain, void of self-control and truth, should don the yellow robe, is not worthy of it.

9-Ai mặc áo cà sa,
Tâm chưa sạch uế trược,
Không tự chế, không thực,
Không xứng mặc cà sa.

10-He who has vomitted all impurities, in morals well-established, and endowed with self-control and truth, is indeed worthy of the yellow robe.

10-Ai tẩy trừ uế trược,
Giới luật khéo nghiêm trì,
Tự chế, sống chân thực,
Xứng đáng mặc pháp y.

11-In the unreal they imagine the real, in the real they see the unreal, they who abide in the pasture-ground of wrong thoughts, never arrive at the real.

12-Phi chân tưởng chân thực,
Chân thực thấy phi chân,
Ai ôm ấp tà vọng,
Không bao giờ đạt chân.

12-What is real they deem as real, what is unreal they deem as unreal, – they who abide, in the pasture-ground of right thoughts, arrive at the real.

12-Chân thực, biết chân thực,
Phi chân, biết phi chân,
Ai nuôi dưỡng chánh niệm,
Ắt hẳn đạt được chân.

13-Even as rain penetrates an ill-thatched house, so does lust penetrate an undeveloped mind.

13-Như ngôi nhà vụng lợp,
Nước mưa len lỏi vào,
Tâm không tu cũng vậy,
Tham dục rỉ rả vào !

14-Even as rain does not penetrate a well-thatched house, so does lust not penetrate a well-developed mind.

14-Như ngôi nhà khéo lợp,
Nước mưa không thấm vào,
Tâm khéo tu cũng vậy,
Tham dục khó lọt vào !

15-Here he grieves, hereafter he grieves, in both worlds the evil- doer grieves. He grieves and perishes seeing his own impure deed.

15-Nay buồn, đời sau buồn,
Làm ác hai đời buồn,
Hắn u buổn, tàn tạ,
Thấy uế nghiệp mình luôn.

16-Here he rejoices, hereafter he rejoices, in both worlds the good-doer rejoices. He rejoices, exceedingly rejoices, seeing his own pure deed.

16-Nay vui, đời sau vui,
Làm phúc hai đời vui,
Hắn an vui, hoan hỷ,
Thấy tịnh nghiệp mình nuôi.

17-Here he laments, hereatter he laments, in both worlds the evil-doer laments. “Evil have I done” – thus he laments. Still more he laments, having gone to States of woe.

17-Nay than, đời sau than.
Làm ác hai đời than.
Hắn than :”Ta làm ác.”
Đọa cõỉ khổ, càng than.

18-Here he is glad, hereafter he is glad, in both worlds the good-doer is glad. “Good have l done” – thus he is glad. Still more is he glad, having gone to States of bliss.

18-Nay mừng, đời sau mừng.
Làm phúc hai đời mừng.
Hắn mừng :”Ta làm phúc.”
Sanh cảnh lành, mừng hơn.

19-Though much he recites the Sacred Texts but acts not accordingty, that heedless man is like a cowherd who counts others’ kine ; he has no share in the blessings of a recluse.

19-Dầu đọc tụng nhiều kinh,
Tâm buông lung cẩu thả,
Như kẻ chăn bò thuê,
Khó hưởng sa môn quả !

20-Though little he recites the Sacred Texts but acts in accordance with the Teaching, and forsaking lust, hatred, and ignorance, truly knowing, with mtnd totalty freed, clinging to naught here and hereafter, he shares the blessings ot a recluse.

20-Dầu đọc tụng ít kinh,
Nhưng hành trì giáo pháp,
Như thật, tâm giải thoát,
Từ bỏ tham sân si,
Hai đời không chấp trì,
Thọ hưởng sa môn quả.