Trang chủ 01-Chùa An Lạc Lễ húy nhật lần thứ 23 Hòa thượng Thích Quảng Thạc

Lễ húy nhật lần thứ 23 Hòa thượng Thích Quảng Thạc

241
0

Hôm nay ngày 6 tháng Chạp Mậu tuất (11-1-2019), Chư Tăng, môn đồ Pháp quyến cùng Phật tử Chùa An Lạc long trọng cử hành Lễ húy nhật cố Hòa thượng Thích Quảng Thạc, vị đạo sư khai sơn phá thạch xây dựng chùa an lạc. Niệm tình lân mẫn, Chư Tôn Thiền Đức trong và ngoài thành phố không quản đường xa, Phật sự bận rộn trong những ngày cuối năm, đã dành thời gian quý báu câu hội về Chùa An Lạc để dâng hương, hoa, phẩm vật cúng dường và tụng kinh cầu siêu cho cố Hòa thượng Thích Quảng Thạc. Đặc biệt 2 vị Phó Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam: Đại lão Hòa Thượng Thích Đức Nghiệp và Đại lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh đã đến niệm hương cúng dường và chứng minh. Chư Tăng và hàng Phật tử Chùa An Lạc chúng con vô cùng súc động và cảm niệm công đức của quý ngài.

 

Buổi lễ gồm 4 phần:

Phần 1: Lễ Phật và thỉnh Giác linh Hòa thượng Thích Quảng Thạc.

Từ 8 giờ sáng, tại Chánh điện Chùa An Lạc, Ban kinh sư đã trang trọng cử hành lễ Phật và thỉnh giác linh Hòa thượng.

Phần 2: Lễ Cầu siêu.

Mở đầu buổi lễ, Hòa thượng Thích Thanh Tùng, trụ trì Chùa An Lạc, thay mặt môn đồ pháp quyến dâng lời tác bạch như sau:

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Kính Bạch Chư Tôn

Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng
Quý Ni Trưởng, Quý Ni Sư, Quý Chư Ni

Hôm nay, môn đồ pháp quyến và các hàng Phật tử chúng con có duyên sự xin đê đầu đảnh lễ dâng lời tác bạch.

A DI ĐÀ PHẬT

Hôm nay là Lễ Húy Nhật Kỷ Niệm Lần Thứ Hai Mươi Ba ngày Cố Hòa Thượng Nghiệp Sư của chúng con viên tịch. Để báo đáp hồng ân giáo dưỡng trong muôn một và để tưởng niệm một đời hiến dâng cho Đạo pháp, môn đồ pháp quyến cùng các hàng Phật tử chúng con vâng lời Phật dạy, thiết lễ Trai Tăng truy tiến Tôn Sư trang trọng.

Giờ đây, chúng con xin ra bái yết và cung thỉnh trên Chư Tôn Đức từ bi bố thí một thời kinh siêu độ. Cúi xin trên Chư Tôn Đức từ bi hứa khả để Giác linh Nghiệp Sư chúng con được cao đăng Phật quốc và pháp quyến môn đồ cùng hàng Phật tử chúng con được thấm nhuần ơn phước.

A DI ĐÀ PHẬT

Trên Chư Tôn đã hứa khả, môn đồ pháp quyến cùng các hàng Phật tử chúng con thành tâm đảnh lễ cúng dường tam bái.

Phần 3: Lễ Truy tiến Giác linh Hòa thượng

Đồng thời vớ Lễ cầu siêu, tại nhà Tổ, Ban kinh sư đã long trọng cử hành lễ Tuy tiến giác linh Hòa thượng trong tiếng nhạc lễ và phẩm vật dâng lên Hòa thượng.

Phần 4: Lễ Cúng Trai Nghi

Hòa thượng Thích Thanh Tùng, thành kính dâng lời tác bạch:

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Kính Bạch Chư Tôn

Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng
Quý Ni Trưởng, Quý Ni Sư, Quý Chư Ni

Hôm nay, môn đồ pháp quyến và các hàng Phật tử chúng con có duyên sự xin đê đầu đảnh lễ dâng lời tác bạch.

A DI ĐÀ PHẬT

Hôm nay là Lễ Húy Nhật Kỷ Niệm Lần Thứ Hai Mươi Ba ngày cố Hòa Thượng Nghiệp Sư của chúng con viên tịch. Để báo đáp hồng ân giáo dưỡng trong muôn một và để tưởng niệm một đời hiến dâng cho Đạo pháp, môn đồ pháp quyến cùng các hàng Phật tử chúng con vâng lời Phật dạy, thiết lễ Trai Tăng truy tiến Tôn Sư và đê đầu cung thỉnh Chư Tôn Đức.

Vì Đạo tình, vì lòng lân mẫn đến Giác linh Cố Hòa Thượng Nghiệp Sư chúng con, Chư Tôn Đức không ngại đường xa, Phật sự bận rộn cuối năm, đáp lời thỉnh cầu nhất tâm của chúng con quang lâm trụ xứ để niệm hương cầu nguyện và chứng minh Trai lễ.

Giờ đây, Chư Tôn đã an trú trong chánh niệm, theo chương trình sau khóa lễ cầu siêu, chúng con thành tâm thiết lễ trai nghi tiên hiến Thập Phương Phật, Chư Đại Bồ Tát, Lịch Đại Tổ Sư và thứ nữa, cúng dường Hiện Tiền Tăng. Cúi xin Chư Tôn từ bi doãn nạp để Giác Linh Nghiệp Sư chúng con được cao đăng Phật quốc và môn đồ pháp quyến chúng con được ân triêm công đức.

A DI ĐÀ PHẬT

Trên Chư Tôn đã từ bi doãn nạp, môn đồ pháp quyến và các hàng Phật tử chúng con thành tâm đảnh lễ cúng dường tam bái.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Lễ Húy Nhật của nghiệp sư chúng con đến đây đã hoàn mãn, với lòng thành kính, chúng con xin sám hối những thiếu sót sai lầm trong khi trai lễ diễn tiến và thành tâm cầu nguyện Chư Tôn Đức pháp thể an khang, huệ đăng thường chiếu, phật sự viên thành

NAM MÔ HOAN HỶ TẠNG BỒ TÁT

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh ban đạo Từ

Tin, ảnh, video: Đức Tế