Trang chủ 01-Chùa An Lạc Lễ húy nhật lần thứ 21 Cố Hòa Thượng Thích Quảng Thạc

Lễ húy nhật lần thứ 21 Cố Hòa Thượng Thích Quảng Thạc

1419
0

Lễ húy nhật lần thứ 21 Cố Hòa Thượng Thích Quảng Thạc

Ngày 6 tháng Chạp Bính Thân (3-12-2017), môn đồ Pháp quyến và Phật tử Chùa An Lạc đã long trọng cử hành trang nghiêm lễ húy kỵ lần thứ 21 Cố Hòa thượng Thích Quảng Thạc.

Theo theo lời thỉnh mời của Chư Tăng Chùa An Lạc, Chư Tôn Thiền Đức của nhiều chùa trong và ngoài thành phố đã quang lâm thắp nén tâm hương và tụng kinh cầu nguyện cho Giác linh Hòa thượng được cao đăng Phật quốc.

qt16_02

qt16_03

qt16_04

qt16_05

qt16_06

qt16_08

qt16_09

qt16_10

qt16_11

qt16_12

qt16_13

qt16_14

qt16_15

qt16_16

qt16_17

qt16_18

qt16_19
Đại lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
qt16_20
Chư Hòa Thượng quang lâm dự lễ

Mở đầu là lễ “Bái Phật, thỉnh Giác linh Cố Hòa Thượng Thích Quảng Thạc”. Mặc dù đã ngoài 90 nhưng Đại lão Hòa thương Thích Trí Tịnh, viện chủ Linh Phong Thiền Uyển Vũng Tàu cũng tham gia đăng đàn lễ Phật thỉnh Giác linh Cố Hòa Thượng Thích Quảng Thạc.

LePhat_01

LePhat_02

LePhat_03

LePhat_04

LePhat_05

LePhat_06

LePhat_07

LePhat_08

LePhat_09

LePhat_10

LePhat_11

LePhat_12

LePhat_13

LePhat_14

Tiếp đến, Hòa thượng Thích Thanh Tùng dâng lời tác bạch cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức phát tâm Bồ Đề tụng thời kinh cầu siêu cho Giác linh Hòa thượng Thích Quảng Thạc được cao đăng Phật quốc. Chư Tôn Thiền Đức hoan hỷ tụng kinh tại Chánh điện.

CauSieu_01

CauSieu_02

LỄ HÚY NHẬT (06.12.Bính Thân)

CỐ HÒA THƯỢNG NGUYÊN VIỆN CHỦ CHÙA AN LẠC

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Kính Bạch Chư Tôn

Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng
Quý Ni Trưởng, Quý Ni Sư, Quý Chư Nỉ

Hôm nay, môn đồ pháp quyến và các hàng Phật tử chúng con có duyên sự xin đê đầu đảnh lễ dâng lời tác bạch.

A DI ĐÀ PHẬT

Hôm nay là lễ Húy Nhật Kỷ Niệm Lần Thứ Hai Mươi Mốt ngày Cố” Hòa Thượng Nghiệp Sư của chúng con viên tịch. Để báo đáp hồng ân giáo dưỡng trong muôn một và để tưởng niệm một đời hiến dâng cho Đạo pháp, môn đồ pháp quyến cùng các hàng Phật tử chúng con vâng lời Phật dạy, thiết lễ Trai Tăng truy tiến Tôn Sư trang trọng.

Giờ đây, chúng con xin ra bái yết và cung thỉnh trên Chư Tôn Đức từ bi bố thí một thời kinh siêu độ. Cúi xin trên Chư Tôn Đức từ bi hứa khả để Giác linh Nghiệp Sư chúng con được cao đăng Phật quốc và pháp quyến môn đồ cùng hàng Phật tử chúng con được thấm nhuần ơn phước.

A DI ĐÀ PHẬT

Trên Chư Tôn đã hứa khả, môn đồ pháp quyến cùng các hàng Phật tử chúng con thành tâm đảnh lễ cúng dường tam bái.

CauSieu_03

CauSieu_04

CauSieu_05

CauSieu_06

CauSieu_07

Cùng lúc này, tại nhà Tổ, Đại lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh cùng Ban Kinh Sư cử hành lễ cúng Giác linh Hòa thượng Thích Quảng Thạc.

CungGiacLinh_01

CungGiacLinh_02

CungGiacLinh_03

CungGiacLinh_04

CungGiacLinh_05

CungGiacLinh_06

CungGiacLinh_07

CungGiacLinh_08

Cuối cùng để báo đáp Tôn sư trong muôn một, môn đồ pháp quyến đã thành kính cúng dường trai Tăng. Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh thay mặt Chư Tôn Đức đã ai mẫn doãn nạp, ngài còn ân cần ban đạo từ ca ngợi công đức của Hòa thượng Thích Quảng Thạc và ân cần nhắc nhở môn đồ Pháp quyến cùng Phật tử Chùa an Lạc.

TraiTang_0a

TraiTang_0b

TraiTang_0c

LỄ HÚY NHẬT (06.12.Bính Thân)

CỐ HÒA THƯỢNG NGUYÊN VIỆN CHỦ CHÙA AN LẠC
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Kính Bạch Chư Tôn

Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng
Quý Ni Trưởng, Quý Ni Sư, Quý Chư Ni

Hôm nay, môn đồ pháp quyến và các hàng Phật tử chúng con có duyên sự xin đê đầu đãnh lễ dâng lời tác bạch.

A DI ĐÀ PHẬT

Hôm nay là lễ Húy Nhật Kỷ Niệm Lần Thứ Hai Mươi Mốt ngày cố Hòa Thượng Nghiệp Sư của chúng con viên tịch. Để báo đáp hồng ân giáo dưỡng trong muôn một và để tưởng niệm một đời hiến dang cho Đạo pháp, môn đồ pháp quyến cùng các hàng Phật tử chúng con vâng lời Phật dạy, thiết lễ Trai Tăng truy tiến Tôn Sư và đê đầu cung thỉnh Chư Tôn Đức.

Vì Đạo tình, vì lòng lân mẫn đến Giác linh cố Hòa Thượng Nghiệp Sư chúng con, Chư Tôn Đức không ngại đường xa, Phật sự bận rộn cuối năm đáp lời thỉnh cầu nhất tâm của chúng con quang lâm trụ xứ để niệm hương cầu nguyện và chứng minh Trai lễ.

Giờ đây Chư Tôn đã an trú trong chánh niệm, theo chương trình sau khóa lễ cầu siêu, chúng con thành tâm thiết lễ trai nghi tiên hiến Thập Phương Phật, Chư Đại Bồ Tát, Lịch Đại Tổ Sư và thứ nữa, cúng dường Hiện Tiền Tăng. Cúi xin Chư Tôn từ bi doãn nạp để Giác Linh Nghiệp Sư chúng con được cao đăng Phật quốc và môn đồ pháp quyến chúng con được ân triêm công đức.

A DI ĐÀ PHẬT

Trên Chư Tôn đã từ bi doãn nạp, môn đồ pháp quyến và các hàng Phật tử chúng con thành tâm đảnh lễ cúng dường tam bái.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Lễ Húy Nhật của nghiệp sư chúng con đến đây đã hoàn mãn, với lòng thành kính, chúng con xin sám hối những thiếu sót sai lầm trong khi trai lễ diễn tiến và thành tâm cầu nguyện Chư Tôn Đức pháp thể an khang, huệ đăng thường chiếu, phật sự viên thành

NAM MÔ HOAN HỶ TẠNG Bồ TÁT

TraiTang_0d
Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh ban đạo từ

TraiTang_0e

TraiTang_0f

TraiTang_0g

TraiTang_0h

qt16_26

qt16_27

qt16_28
Cúng dường tứ sự

qt16_29

qt16_30

qt16_31

qt16_32

qt16_33

qt16_34

qt16_35

qt16_36

qt16_37

Buổi lễ đã hoàn mãn trang nghiêm thành kính. Nam Mô A Di Đà Phật.

Tin, ảnh, video: Đức Tế